image/svg+xml Loading
img
Bucegi Natural Park

Our Announcements

announcement_ad
07Jun 2024

Anunț recrutare consilier juridic Etapa I (intern RNP ROMSILVA)

În conformitate cu prevederile Anexei nr. 9 la Contractul Colectiv de Muncă, în vigoare,  în data de 26.06.2024 începând cu orele 10.00, la sediul RNP Romsilva- Administrația Parcului Natural Bucegi  R.A, din Strada Principala nr. 71, comuna Moroeni, județul Dambovita,  va avea loc etapa a I-a a examenului/concursului pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic, pe perioadă nedeterminată,  cu normă întreagă, în cadrul RNP Romsilva - Administrația Parcului Natural Bucegi R.A.

1.  Condiţii generale de participarea la examen/concurs:

- are cetățenia română și domiciliul în România;

- cunoaște limba română, scris și vorbit;

- are exercițiul drepturilor civile și politice;

- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie;

- este licențiat al unei facultăți de drept;

- să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni de natură a aduce atingere profesiei de consilier juridic;

- nu se află în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de lege.

2. Condiții specifice de participare a candidaților la examen/concurs:

a) să aibă studii universitare, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe juridice – facultatea de drept;

b) să aibă vechime, minim 2 ani, în specialitatea studiilor;

b) să aibă cunoștințe de operare pe calculator, nivel mediu Word, Excel;

c) să nu fie în litigiu cu Regia Națională a Pădurilor – Romsilva/unitate sau subunitate a acesteia;

3. Pentru înscrierea la examen/concurs, candidații vor prezenta următoarele documente:

a) cerere de înscriere la examen/concurs adresată conducerii RNP- Romsilva Administrația Parcului Natural Bucegi R.A., în original (conform modelului anexat); 

b) actul de identitate (copie conform cu originalul);

c) diploma ce atestă studiile prevăzute la condițiile de participare (copie conform cu originalul)/adeverință eliberată de unitatea de învățământ  absolvită, ce atestă studiile prevăzute la condițiile de participare;

d) curriculum vitae (original);

e) adeverință medicală, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului, eliberată cu cel mult 6 luni anterior datei concursului, de către medicul de familie (original);

f) certificat de cazier judiciar (original);

g) certificat de naștere/certificat de căsătorie (copie conform cu originalul);

h) adeverință care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor;

i) declarație pe proprie răspundere că nu se află în litigiu cu Regia Națională a Pădurilor – Romsilva/unitate sau subunitate a acesteia, conform modelului anexat (în original).

* Pe documentele solicitate în copie, candidatul va menționa ”conform cu originalul” și va semna olograf.

 

4. Etapele de desfășurare a examenului/concursului:

a) verificarea dosarelor

b) proba scrisă: test grilă

c) interviu

5. Datele de desfășurare a examenului/concursului:

10.06.2024 - 24.06.2024, între orele 8,00-14,00, depunerea dosarului de înscriere la examen/concurs, la sediul RNP- Romsilva- Administrația Parcului Natural Bucegi R.A., str. Principala nr.71, Moroeni, județul Dambovita,– secretariat sau prin poștă/curierat rapid cu condiția ca dosarul de înscriere să ajungă la sediul Administrației, până la data de 24.06.2024, ora 14,00;

25.06.2024, între orele 10,00 -12,00 - verificarea dosarelor privind documentele depuse şi îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs și afișarea rezultatelor;

25.06.2024, între orele 12,00 – 13,00 - depunerea contestațiilor la etapa de verificare a dosarelor, la sediul RNP- Romsilva- Administrația Parcului Natural Bucegi R.A., str. Principala nr.71, Moroeni, județul Dambovita sau e-mail bucegipark@gmail.com.

25.06.2024, între orele 13,00-14,00 - soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatului la etapa de verificare a dosarelor;

26.06.2024, între orele 10,00-12,00 – probă scrisă – test grilă 50 întrebări (punctajul minim de promovare la proba scrisă este 7). Candidații care nu au obținut minim nota 7,00 la proba scrisă, nu au dreptul să participe la interviu;

26.06.2024, ora 13,00 - afișare rezultate proba scrisă;

26.06.2024, între orele 13,30 – 14,30 – depunere contestații pentru proba scrisă, la sediul RNP- Romsilva- Administrația Parcului Natural Bucegi R.A., str. Principala nr.71, Moroeni, județul Dâmbovita sau e-mail bucegipark@gmail.com;

26.06.2024, între orele 14,30-15,30 - soluționarea contestațiilor pentru proba scrisă și afișarea rezultatului;

26.06.2024, între orele 15,30 - 16.00 - interviul  (punctajul minim de promovare a interviului este 7,00);

26.06.2024,  între orele 16,00 -16,30 - afișare rezultate interviu și rezultate finale.

6. Afișarea rezultatelor și soluționarea contestațiilor:

          Comunicarea rezultatelor la etapa de verificarea a dosarelor se face prin menţiunea „admis/respins” iar la cele două probe, prin specificarea punctajului acordat fiecărui candidat pentru fiecare probă în parte și a mențiunii „admis/respins”,  prin afișare la sediu și pe site-ul RNP – Romsilva- Administrația Parcului Natural Bucegi R.A.: www.bucegipark.ro.

        După afişarea rezultatelor, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie, în termenele prevăzute la punctul 5 din anunț, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

          Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse și a rezultatelor finale ale examenului/concursului se va face conform calendarului de la punctul 5 din anunț, prin afișare la sediu și pe site-ul RNP – Romsilva- Administrația Parcului Natural Bucegi R.A.: www.bucegipark.ro, prin specificarea punctajului acordat fiecărui candidat la cele două probe, a rezultatului final obținut şi a menţiunii „admis” sau „respins”. Punctajul minim de promovare a examenului/concursului este 7.00.    

           Candidatul declarat admis are obligaia de a se prezenta în termen de 15 zile de la afișarea rezultatelor final la sediul pentru încheierea contractului individual de muncă, cu o perioadă de probă de 90 de zile. În cazul neprezentării în termenul indicat este decăzut din dreptul de a mai solicita încheirea contractului individual de muncă.

           Informaţii suplimentare cu privire la desfășurarea examenului/concursului se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane - tel. 0245 772 640 sau 0730 652 243 - economist Diaconescu Alina.

 

DIRECTOR PARC

Ing. Neguțescu Ion Clementin


Views: 134