image/svg+xml Loading
img
Bucegi Natural Park

Our Announcements

announcement_ad
01Jul 2024

Anunț Concurs pentru postul de Consilier juridic iulie 2024

         În conformitate cu prevederile Anexei nr. 9 la Contractul Colectiv de Muncă, în vigoare,  în data de 25.07.2024 începând cu orele 10.00, la sediul RNP Romsilva- Administrația Parcului Natural Bucegi  R.A, din Strada Principala nr. 71, comuna Moroeni, județul Dambovita,  va avea loc etapa a II-a a examenului/concursului pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic, pe perioadă nedeterminată,  cu normă întreagă, în cadrul RNP Romsilva-Administrația Parcului Natural Bucegi R.A.

1.  Condiţii generale de participarea la examen/concurs:

- are cetățenia română și domiciliul în România;

- cunoaște limba română, scris și vorbit;

- are exercițiul drepturilor civile și politice;

- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie;

- este licențiat al unei facultăți de drept;

- să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni de natură a aduce atingere profesiei de consilier juridic;

- nu se află în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de lege.

2. Condiții specifice de participare a candidaților la examen/concurs:

a) să aibă studii universitare, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe juridice – facultatea de drept;

b) să aibă vechime, minim 2 ani, în specialitatea studiilor;

b) să aibă cunoștințe de operare pe calculator, nivel mediu Word, Excel;

c) să nu fie în litigiu cu Regia Națională a Pădurilor – Romsilva/unitate sau subunitate a acesteia;

3. Pentru înscrierea la examen/concurs, candidații vor prezenta următoarele documente:

a) cerere de înscriere la examen/concurs adresată conducerii RNP- Romsilva Administrația Parcului Natural Bucegi R.A., în original (conform modelului anexat); 

b) actul de identitate (copie conform cu originalul);

c) diploma ce atestă studiile prevăzute la condițiile de participare (copie conform cu originalul)/adeverință eliberată de unitatea de învățământ  absolvită, ce atestă studiile prevăzute la condițiile de participare;

d) curriculum vitae (original);

e) adeverință medicală, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului, eliberată cu cel mult 6 luni anterior datei concursului, de către medicul de familie (original);

f) certificat de cazier judiciar (original);

g) certificat de naștere/certificat de căsătorie (copie conform cu originalul);

h) adeverință care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor;

i) declarație pe proprie răspundere că nu se află în litigiu cu Regia Națională a Pădurilor – Romsilva/unitate sau subunitate a acesteia, conform modelului anexat (în original).

 

* Pe documentele solicitate în copie, candidatul va menționa ”conform cu originalul” și va semna olograf.

4. Etapele de desfășurare a examenului/concursului:

a) verificarea dosarelor

b) proba scrisă: test grilă

c) interviu

5. Datele de desfășurare a examenului/concursului:

01.07.2024 - 23.07.2024, între orele 8,00-14,00, depunerea dosarului de înscriere la examen/concurs, la sediul RNP- Romsilva- Administrația Parcului Natural Bucegi R.A., str. Principala nr.71, Moroeni, județul Dambovita,– secretariat sau prin poștă/curierat rapid cu condiția ca dosarul de înscriere să ajungă la sediul Administrației, până la data de 23.07.2024, ora 14,00;

24.07.2024, între orele 10,00 -12,00 - verificarea dosarelor privind documentele depuse şi îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs și afișarea rezultatelor;

24.07.2024, între orele 12,00 – 13,00 - depunerea contestațiilor la etapa de verificare a dosarelor, la sediul RNP- Romsilva- Administrația Parcului Natural Bucegi R.A., str. Principala nr.71, Moroeni, județul Dambovita sau e-mail bucegipark@gmail.com.

24.07.2024, între orele 13,00-14,00 - soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatului la etapa de verificare a dosarelor;

25.07.2024, între orele 10,00-12,00 – probă scrisă – test grilă 50 întrebări (punctajul minim de promovare la proba scrisă este 7). Candidații care nu au obținut minim nota 7,00 la proba scrisă, nu au dreptul să participe la interviu;

25.07.2024, ora 13,00 - afișare rezultate proba scrisă;

25.07.2024, între orele 13,30 – 14,30 – depunere contestații pentru proba scrisă, la sediul RNP- Romsilva- Administrația Parcului Natural Bucegi R.A., str. Principala nr.71, Moroeni, județul Dâmbovita sau e-mail bucegipark@gmail.com;

25.07.2024, între orele 14,30-15,30 - soluționarea contestațiilor pentru proba scrisă și afișarea rezultatului;

25.07.2024, între orele 15,30 - 16.00 - interviul  (punctajul minim de promovare a interviului este 7,00);

25.07.2024,  între orele 16,00 -16,30 - afișare rezultate interviu și rezultate finale.

6. Afișarea rezultatelor și soluționarea contestațiilor:

          Comunicarea rezultatelor la etapa de verificarea a dosarelor se face prin menţiunea „admis/respins” iar la cele două probe, prin specificarea punctajului acordat fiecărui candidat pentru fiecare probă în parte și a mențiunii „admis/respins”,  prin afișare la sediu și pe site-ul RNP – Romsilva- Administrația Parcului Natural Bucegi R.A.: www.bucegipark.ro.

        După afişarea rezultatelor, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie, în termenele prevăzute la punctul 5 din anunț, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

          Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse și a rezultatelor finale ale examenului/concursului se va face conform calendarului de la punctul 5 din anunț, prin afișare la sediu și pe site-ul RNP – Romsilva- Administrația Parcului Natural Bucegi R.A.: www.bucegipark.ro, prin specificarea punctajului acordat fiecărui candidat la cele două probe, a rezultatului final obținut şi a menţiunii „admis” sau „respins”. Punctajul minim de promovare a examenului/concursului este 7.00.    

           Candidatul declarat admis are obligaia de a se prezenta în termen de 15 zile de la afișarea rezultatelor final la sediul pentru încheierea contractului individual de muncă, cu o perioadă de probă de 90 de zile. În cazul neprezentării în termenul indicat este decăzut din dreptul de a mai solicita încheirea contractului individual de muncă.

           Informaţii suplimentare cu privire la desfășurarea examenului/concursului se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane - tel. 0245 772 640 sau 0730 652 243-economist Diaconescu Alina.

 

 

BIBLIOGRAFIA ŞI TEMATICA

 

pentru examenul/concursul organizat de RNP – Romsilva- Administrația Parcului Natural Bucegi R.A., etapa a I-a, în data de 25.07.2024, în vederea ocupării postului vacant de consilier juridic, pe perioada nedeterminata, cu normă întreagă, în cadrul RNP – Romsilva- Administrația Parcului Natural Bucegi R.A.

 

1. Codul Civil (în vigoare de la 01.10.2011)

Cartea a III-a, Titlul VI – Proprietatea Publică

Cartea a III-a Titlul VII – Carte funciară

Cartea a VI-a – Despre prescripţia extinctivă, decăderea şi calculul termenelor

2. Codul de procedură civilă (în vigoare de la 10.04.2015)

Titlul Preliminar

CAP. I - Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă

CAP II -  Principiile fundamentale ale procesului civil

CAP III - Aplicarea legii de procedură civilă

Cartea I 

Titlul I - Acțiunea civilă

Titlul II - Participanţii la procesul civil

Titlul III - Competenţa instanţelor judecătoreşti

Cartea a II-a

Titlul I - Procedura în faţa primei instanţe.

Titlul II - Căile de atac.

3. Codul penal (în vigoare de la 01.02.2014)

Partea Specială

Titlul II – Infracțiuni contra patrimoniului - art. 228 – 256;

Titlul V – Infracțiuni de corupţie  şi de serviciu - art.289 - 309;

Titlul VI – Infracţiuni de fals - art.310-328.

 

4. Legea 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Titlul I – Administrarea fondului forestier național

Titlul II, Cap.IV – Asigurarea integrității fondului forestier național

Titlul VI – răspunderi și sancțiuni

5. Legea 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

Titlul II, CAP. I-VI - Contractul individual de muncă

Titlul II, CAP.VIII - Contractul individual de muncă cu timp parțial

Titlul XI - Răspunderea juridică
Titlul XII  - Jurisdicţia muncii

6. Legea 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic cu modificările și completările ulterioare.

7. Statutul profesiei de consilier juridic din 06.03.2004 publicat în Monitorul Oficial nr. 684/29.07.2004.

8. H.G. nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, cu modificările și completările ulterioare

9. Ordonanță de urgență a Guvernului României nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

10. Ordonanță de urgență a Guvernului României nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările și completările ulterioare.

11. Ordonanța Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2001, cu modificările și completările ulterioare.

12. Legea 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 


Views: 120