image/svg+xml Loading
img
Bucegi Naturpark

Anunțurile Noastre

announcement_ad
14Jun 2023

Anunț Concurs pentru postul de Consilier juridic 3

În conformitate cu prevederile Anexei nr. 9 Ia Contractul Colectiv de Muncă, în vigoare, în data de 02.08.2023 începând cu orele 09,00, Ia sediul RNP Romsilva- Administrația Parcului Natural Bucegi R.A, din Strada Principala nr. 71, comuna Moroeni, județul Dâmbovița, va avea loc etapa a II-a a examenului/concursului pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, în cadrul RNP Romsilva-Administrația Parcului Natural Bucegi R.A.


1. Condiții generale de participarea Ia examen/concurs:
- are cetățenia română și domiciliul în România;
- cunoaște limba română, scris și vorbit;
- are exercițiul drepturilor civile și politice;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie;
- este licențiat al unei facultăți de drept;
- să nu fi fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra persoanei, patrimoniului, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșitecu intenție ce l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției de consilier juridic;
- nu se află în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de lege.


2. Condiții specifice de participare a candidaților Ia examen/concurs:
a) să aibă studii universitare, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe juridice — facultatea de drept;
b) să aibă vechime în muncă și în specialitatea studiilor de minim 2 ani;
b) să aibă cunoștințe de operare pe calculator, nivel mediu Word, Excel;
c) să nu fie în litigiu cu Regia Națională a Pădurilor — Romsilva/unitate sau subunitate a acesteia;
e) să fie apt să efectueze deplasări Ia toate instanțele de pe teritoriul României.


3. Pentru înscrierea Ia examen/concurs, candidații vor prezenta următoarele documente:
a) cerere de înscriere Ia examen/concurs adresată conducerii RNP- Romsilva Administrația. Parcului Natural Bucegi R.A., în original (conform modelului anexat);
b) actul de identitate (copie conform cu originalul);
c) diploma ce atestă studiile prevăzute Ia condițiile de participare (copie conform cu originalul)/adeverință eliberată de unitatea de învățământ absolvită, ce atestă studiile prevăzute Ia condițiile de participare;
d) curriculum vitae (original);
e) adeverință medicală, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului, eliberată cu cel mult 6 luni anterior datei concursului, de către medicul de familie (original);
f) certificat de cazier judiciar (original);
g) certificat de naștere/certificat de căsătorie (copie conform cu originalul);
h) adeverință care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor;
i) declarație pe proprie răspundere că nu se află în litigiu cu Regia Națională a Pădurilor — Romsilva/unitate sau subunitate a acesteia, conform modelului anexat (în original).

4. Detalii despre activitatea desfășurată
Activitatea consilierului juridic se va desfășuraîn cadrul sediului Administrației Parcului Natural Bucegi
din comuna Moroeni-Dâmbovițași Ia Centrul de Vizitare „Alexandru Beldie” din orașulBușteni


5. Etapele de desfășurarea examenului/concursului:
a) verificarea dosarelor
b) proba scrisă: test grilă
c) interviu

6. Datele de desfășurare a examenului/concursului:
27.06.2023 - 29.07.2023
, între orele 8,00 - 14,00, depunerea dosarului de înscriere Ia examen/concurs, Ia sediul RNP-Romsilva-Administrația Parcului Natural Bucegi R.A., str. Principală nr.71, Moroeni, județul Dâmbovița — secretariat sau prin poștă/curierat rapid cu condiția ca dosarul de înscriere să ajungă Ia sediul Administrației, până Ia data de 29.07.2023, ora 14,00;

1.08.2023, între orele 09,00 - 12,00 - verificarea dosarelor privind documentele depuse și îndeplinirea condițiilor de participare Ia concurs și afișarea rezultatelor;
1.08.2023, între orele 13,00 — 14,00 - depunerea contestațiilor Ia etapa de verificare a dosarelor, Ia sediul RNP-Romsilva-Administrația Parcului Natural Bucegi R.A., str. Principala nr.71 , Moroeni, județul Dambovita sau e-mail bucegipark@gmail.com. 
1.08.2023, între orele 14,00 - 15,00 - soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatului Ia etapa de verificare a dosarelor;
2.08.2023, între orele 09,00 - 11,00 — probă scrisă - test grilă 50 întrebări (punctajul minim de promovare Ia proba scrisă este 7,00).
2.08.2023, ora 12,00 - afișare rezultate proba scrisă;
2.08.2023, între orele 13,00 — 14,00 — depunere contestații pentru proba scrisă, Ia sediul RNP Romsilva - Administrația Parcului Natural Bucegi R.A., str. Principală nr.71, Moroeni, județul Dâmbovița sau e-mail bucegipark@gmail.com;
2.08.2023, între orele 14,00 - 15,00 - soluționarea contestațiilor pentru proba scrisă și afișarea rezultatului;
2.08.2023, între orele 15,00 — 16,00 - interviul (punctajul minim de promovare a interviului este 7,00);
2.08.2023, între orele 16,00 - 16,30 - afișare rezultate interviu și rezultate finale;

7. Afișarea rezultatelor și soluționarea contestațiilor:
Comunicarea rezultatelor Ia etapa de verificarea a dosarelor se face prin mențiunea „admis/respins” iar Ia cele două probe, prin specificarea punctajului acordat fiecărui candidat pentru fiecare probă în parte, cu mențiunea„ admis/respins”. Candidații care nu au obținut nota minimă 7,00 Ia proba scrisă vor fi respinși, neavând dreptul să participe Ia interviu. Rezultatul final se afișează pentru candidații care au obținut minim nota 7,00 Ia proba scrisă și au participat Ia interviu și va cuprinde punctajul acordat fiecărui candidat în parte, pentru fiecare probă în parte și mențiunea „admis/respins”. Rezultatele parțiale și finale ale examenului/concursului, se vor afișa Ia sediu și pe site-ul RNP — Romsilva - Administrația Parcului Natural Bucegi R.A.: www.bucegipark.ro.


După afișarea rezultatelor, candidații nemulțumiți pot depune contestație, în termenele prevăzute Ia punctul 6 din anunț, sub sancțiunea decăderii din acest drept.


Comunicarea rezultatelor Ia contestațiile depuse și a rezultatelor acestora se va face conform calendarului de Ia punctul 6 din anunț, prin afișare Ia sediu și pe site-ul RNP — Romsilva - Administrația Parcului Natural Bucegi R.A.: www.bucegipark.ro, prin specificarea punctajului acordat fiecărui candidat și a mențiunii „admis” sau „respins".


Comunicarea rezultatelor finale ale examenului/concursului se va face conform calendarului de Ia punctul 6 din anunț, prin afișare Ia sediu și pe site-ul RNP — Romsilva - Administrația Parcului Natural Bucegi R.A.: www.bucegipark.ro, prin specificarea punctajului acordat fiecărui candidat Ia cele două probe, a rezultatului final obținut și a mențiunii „admis” sau „respins". Punctajul minim de promovare a examenului/concursului este 7.00.
Informații suplimentare cu privire Ia desfășurarea examenului/concursului se pot obține de Ia Compartimentul Resurse Umane - tel. 0245 772 640 sau 0730 652 243 - economist Diaconescu Alina.

In documentul atașat veți găsi, de asemenea, bibliografia, declarația cum că nu sunteți in litigiu cu RNP ROMSILVA și formularul de cerere standard pentru înscrierea Ia examen/concurs.

Mult success!


Ansichten: 469