Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului

 
Ordin nr. 552/2003

din 26/08/2003
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 648 din 11/09/2003

privind aprobarea zonării interioare a parcurilor naţionale şi a parcurilor naturale, din punct de vedere al necesităţii de conservare a diversităţii biologice


 

    În baza prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 230/2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora,
    în temeiul prevederilor art. 11 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului,
    având în vedere Avizul nr. 576 din 12 august 2003 al Academiei Române - Comisia pentru ocrotirea monumentelor naturii,

    ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului emite următorul ordin:

   Art. 1. - Se aprobă zonarea interioară a parcurilor naţionale şi a parcurilor naturale din punct de vedere al necesităţii de conservare a ecosistemelor naturale şi a diversităţii biologice, prin delimitarea zonelor de conservare specială, conform anexei.
   Art. 2. - Zonele de conservare specială cuprind cele mai valoroase elemente ale patrimoniului natural din interiorul parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi sunt asimilabile integral sau pot include rezervaţii ştiinţifice, rezervaţii naturale, inclusiv de tip peisagistic, monumente ale naturii, arii speciale de conservare, arii de protecţie specială avifaunistică, zone protejate pentru monumentele istorice de valoare naţională excepţională, după caz.
   Art. 3. - (1) Până la aprobarea planului de management pentru fiecare parc naţional sau parc natural, care va reglementa în amănunt regimul de protecţie şi zonarea detaliată, în zonele de conservare specială se interzic orice forme de exploatare sau utilizare a resurselor naturale, precum şi orice forme de folosire a terenurilor, incompatibile cu scopul de protecţie şi/sau de conservare.
   (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în zonele de conservare specială din parcurile naţionale şi parcurile naturale, în afara perimetrelor rezervaţiilor ştiinţifice cu regim strict de protecţie se pot desfăşura următoarele activităţi:
   a) de natură ştiinţifică şi educativă;
   b) turismul controlat;
   c) utilizarea raţională a pajiştilor pentru cosit şi/sau păşunat numai cu animalele domestice proprietatea membrilor comunităţilor ce deţin păşuni în interiorul parcului, pe suprafeţele, în perioadele şi cu speciile şi efectivele aprobate de administraţia parcului, astfel încât să nu fie afectate habitatele naturale şi speciile de floră şi faună prezente în zona de conservare specială;
   d) localizarea şi stingerea operativă a incendiilor;
   e) intervenţiile pentru menţinerea habitatelor în vederea protejării anumitor specii, grupuri de specii sau comunităţi biotice care constituie obiectul protecţiei, în urma aprobării de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură şi mediu a planului de acţiune provizoriu elaborat în acest scop de consiliul ştiinţific al parcului şi valabil până la intrarea în vigoare a planului de management;
   f) intervenţiile în scopul protecţiei şi menţinerii ecosistemelor naturale şi reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, la propunerea consiliului ştiinţific al parcului, în urma aprobării de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură şi mediu;
   g) acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi, în baza aprobării autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi mediu, la propunerea consiliului ştiinţific al parcului;
   h) acţiunile de prevenire a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri şi de monitorizare a acestora, cu avizul consiliului ştiinţific al parcului.
   Art. 4. - Până la aprobarea planului de management pentru fiecare parc naţional şi parc natural, în suprafeţele situate în afara zonelor de conservare specială se pot desfăşura următoarele activităţi:
   a) activităţile prevăzute la art. 3 alin. (2);
   b) activităţi tradiţionale de utilizare a unor resurse regenerabile în limita capacităţii productive şi de suport a ecosistemelor, prin tehnologii cu impact redus, precum recoltarea de fructe de pădure, de ciuperci şi de plante medicinale, cu respectarea normativelor în vigoare. Acestea se pot desfăşura numai de către persoanele fizice şi juridice care deţin terenuri în interiorul parcului sau de comunităţile locale, cu aprobarea administraţiei parcului;
   c) lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor tinere, lucrări de conservare şi lucrări de igienizare;
   d) aplicarea de tratamente cu grad mare de intensivitate, care promovează regenerarea pe cale naturală a arboretelor. În parcurile naţionale se pot aplica: tratamentul tăierilor de transformare spre grădinărit, tratamentul tăierilor grădinărite şi cvasigrădinărite, tratamentul tăierilor progresive cu perioadă lungă de regenerare, tratamentul tăierilor rase în benzi sau în parchete mici, în cazul molidişurilor pure şi arboretelor de plop euroamerican, şi tratamentul tăierilor în crâng în salcâmete şi zăvoaie de plop şi salcie. În parcurile naturale se mai pot aplica şi tratamentele tăierilor succesive şi progresive clasice sau în margine de masiv;
   e) orice alte activităţi aprobate de administraţia parcului şi de consiliul ştiinţific, care nu pun în pericol conservarea patrimoniului natural al parcului.
   Art. 5. - (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin toţi deţinătorii de fond forestier inclus în parcurile naţionale sau parcurile naturale în afara zonei de conservare specială sunt obligaţi să nu depăşească posibilitatea de produse principale rezultată în urma reîncadrării arboretelor în tipurile funcţionale, conform prevederilor prezentului ordin. În cazul în care amenajamentele silvice în vigoare prevăd alte tratamente, administratorii sau deţinătorii de fond forestier sunt obligaţi să solicite derogări de la prevederile amenajamentelor silvice conform procedurilor legale.
   (2) Amenajamentele silvice ale unităţilor de producţie ce intră în componenţa parcurilor naţionale şi parcurilor naturale vor fi revizuite în mod obligatoriu în cursul anului 2004, dacă diferenţa dintre suprafaţa de fond forestier din zona de conservare specială stabilită prin prezentul ordin şi suprafaţa încadrată în tipul I funcţional conform amenajamentului silvic reprezintă mai mult de 20% din suprafaţa de fond forestier a unităţii de producţie respective.
   (3) Cu ocazia lucrărilor de amenajare a fondului forestier, toate pădurile incluse în parcurile naţionale şi în parcurile naturale se încadrează în grupa I funcţională, iar pădurile din zonele de conservare specială se încadrează în categoriile funcţionale corespunzătoare tipului I funcţional, conform normelor tehnice în vigoare pentru amenajarea pădurilor.
   Art. 6. - (1) Zonarea interioară a fiecărui parc naţional şi parc natural va fi definitivată, acolo unde este cazul, cu ocazia aprobării planului de management pentru fiecare arie protejată.
   (2) Suprafaţa zonei de conservare specială prevăzută în proiectul planului de management al parcului nu poate să difere cu mai mult de 5% faţă de suprafaţa zonei de conservare specială aprobată prin prezentul ordin decât în cazuri bine justificate, în baza unor studii de specialitate aprobate de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură şi mediu.
   Art. 7. - Structurile de administrare ale parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi deţinătorii terenurilor din cuprinsul acestora au obligaţia ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
   Art. 8. - Controlul modului de aplicare a prevederilor prezentului ordin se face de către structurile statului care au atribuţii de control în domeniul silviculturii şi protecţiei mediului.
   Art. 9. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea materială, civilă, administrativă, contravenţională sau penală, după caz.
   Art. 10. - Anexa*) face parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. 11. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    __________
   *) Anexa este reprodusă în facsimil.

    Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului,
Ilie Sârbu

    Bucureşti, 26 august 2003.
    Nr. 552.

   ANEXĂ
 
    HĂRŢILE
şi delimitările zonelor de conservare specială ale parcurilor
naţionale şi parcurilor naturale

    În cadrul hărţilor şi descrierii localizării zonelor de conservare specială ale parcurilor naţionale şi a parcurilor naturale au fost utilizate:
   (1) următoarele prescurtări:
    UP - unitate de producţie silvică
    OS - Ocol Silvic
   (2) următoarele simboluri:

   

IMAGINE

   (3) informaţii din hărţile amenajistice ale unităţilor de producţie realizate în anii:
    OS Borşa - 2000, OS Cârlibaba - 1999, OS Rodna - 1992, OS Sângeorz Băi - 1993, OS Năsăud - 1996, OS Dragomireşti - 1997, OS Călimăneşti - 1993, OS Cornet - 1993, OS Brezoi - 1992, OS Brăila 1999, OS Lacul Sărat - 1999-2000, OS Zărneşti - 1994-1995, OS Rucăr - 1996, OS Bicaz - UP VIII Bistra - 1983, restul din 1992, OS Ceahlău 1990, OS Gheorghieni - 1994, OS Izvorul Mureşului 1994, OS Băile Herculane - 1992, OS Baia de Aramă - 1992, OS Mehadia - 1993, OS Tarniţa - 1993, OS Padeş 1994, OS Dorna Candreni - 2000, OS Răstoliţa 2000, OS Vatra Dornei - 1992, OS Panaci - 1990, OS Sasca Montană - 1997, OS Bozovici 1995, OS Oraviţa - 1998, OS Reşiţa - 1992, OS Anina - 1997, OS Nera - 1995, OS Sinaia - 1971, 1991 şi 2002, OS Azuga - 1971 şi 2001, OS Râşnov - 1994, OS Moroieni - 1989, OS Moldova Nouă - 1996, OS Berzasca - 1995, OS Orşova - 1999-2000, OS Drobeta - Tr. Severin - 1990, OS Măcin - 1986 şi 1995, OS Cerna - 1993, OS Retezat - 1998, OS Lupeni - 1991 - 1992, OS Pui - 1996, OS Sudrigiu - 1994, OS Vaşcău - 1994, OS Beliş - 1994, OS Gârda - 1993, OS Valea Arieşului - 2000, OS Huedin - 1994, OS Târgu Neamţ - 1997, OS Baru - 1996, OS Grădişte - 1995, OS Petroşani - 1993, OS Haţeg - 1996.

    Parcul Naţional Domogled - Valea Cernei
    Zonele de conservare specială ale Parcului Naţional Domogled - Valea Cernei includ parcelele şi subparcelele forestiere 1-80, 84-87, 93-96, 100, 101, 111, 118-130, 135-143, 147 din UP III Băile Herculane a OS Băile Herculane, 1, 2, 8-12, 30-45, 62-65, 77-79, 111-113, 116-118 din UP IV Topenia a OS Băile Herculane, 1, 49-78, 108-151 şi golul alpin Opleşata din UP V Iauna Craiovei a OS Băile Herculane, 1-22, 31-41, 52, 53, 57-70, 79-89, 101, 106-110, 112-150 din UP VI Domogled a OS Băile Herculane, 1-3, 5-13, 15, 30-33, 89, 90, 95, 103, 104 din UP VII Dosul Cernei a OS Baia de Aramă cu pajiştile aferente dintre Râmnuţa Vânătă şi Râmnuţa Mare şi abruptul geanţului Hermanului, 179-181, 183, 186-188, 193, 196, 198, 199, 201, 207 din UP VIII Olanu a OS Baia de Aramă, 16, 75, 77, 79-86 din UP IX Balmeş a OS Baia de Aramă, 96, 107-111, 114, 115 din UP X Ivanu a OS Baia de Aramă, 11-20, 31-38, 46-48, 75-93, 94E, 107-113, 124-129, 131-140, 141, 142, 143, 149, 150, 159-161 din UP XI Cernişoara a OS Baia de Aramă, 110-134, 197-213 din UP V Bela Reca a OS Mehadia, 65, 66 din UP V Coşuştea a OS Tarniţa, 105, 107-110, 115-151, 153-235 şi zona crovurilor Cernei din UP VI Vârful lui Stan a OS Tarniţa, 178-180, 187, 189, 190-208 din UP I Motru Sec a OS Padeş, 3-11 din UP II Motru Mare a OS Padeş.

    Parcul Naţional Retezat
    Zonele de conservare specială ale Parcului Naţional Retezat includ parcelele forestiere 157-196 din UP IV Câmpuşel a OS Lupeni, 3-18, 43 din UP V Buta - Bilugu a OS Lupeni, 101, 102 din UP V Râu Bărbat a OS Pui, 149-159 din UP VI Râu Alb a OS Pui, 23-170, 189-193 din UP V Retezat-Lăpuşnic a OS Retezat, enclavele aflate în interiorul acestor grupuri de parcele, tot golul alpin al zonei centrale a masivului Retezat incluzând bazinele hidrografice superioare ale văilor Galeşu, V. Rea, Pietrele, Stânişoara, Ştevia, Vălăreasa, Gârlii, Dobrun, Aradeş, Judele, Lăpuşnicul Mare, Bucura, Peleaga, pârâului Morii şi Râului Bărbat amonte de Stâna de Râu, tot golul alpin al Retezatului Mic, Culmile Străunele, Drăgşanu, culmea munţilor Godeanu din Vf. Piatra Iorgovanului până în Vf. Galbena, incluzând golul alpin aferent bazinelor hidrografice ale afluenţilor de stânga ai Jiului de Vest, precum şi zona alpină din bazinul hidrografic superior al Lăpuşnicului Mic amonte de confluenţa cu pârâul Branului.

    Parcul Natural Porţile de Fier
    Zonele de conservare specială ale Parcului Natural Porţile de Fier includ parcelele şi subparcelele forestiere 9, 10, 12-15 din UP II Locva a OS Moldova Nouă, 51-74, 81-93, 95-98 din UP V Moldova a OS Moldova Nouă, 1-9, 12, 13, 82-86, 111-116 din UP VI Feţele Dunării a OS Moldova Nouă, 13-18, 19A, 20, 21A, 22A.N1.N2, 28, 29A, 30, 31 din UP VIII Sirinia Nord a OS Berzasca, 80-96 din UP IX Sirinia Sud a OS Berzasca, 1-4 din UP I Elişeva a OS Orşova, 85-87, 90, 91 C.D.N din UP II Şviniţa a OS Orşova, 1-25, 67-79, 95, 96, 101-110 a UP III Baia Nouă a OS Orşova, 114-117, 148, 151 a UP IV Prisaca a OS Orşova, 1 a UP V Mraconia a OS Orşova, 120 din UP VII Corbu a OS Orşova, 1, 2, 87, 88 din UP VIII Ogradena a OS Orşova, 47-69, 160-177 din UP IX Eşelniţa a OS Orşova, 1-13, 37A, 48, 49, 55B, 57B, 58E, 60D.G, 61A din UP I Racovăţ a OS DR. Tr. Severin, 2B.N, 3C.D.H, 10C, 11H, 96A.B.E, 98B, 100, 101A, 102A.D, 104A, 105B, 106B.D, 107A.B, 108A, 113D.N.R, 114-120 din UP III Bahna a OS Dr. Tr. Severin, 1-3, 7-9, 13C, 14B, 32A, 33A.D.R, 34A.C.F, 35A.B.C, 36A.B, 37A.B, 38, 39A.B.C, 40A, 43A.B.D, 44A, 45A, 46A.B, 47-49, 51-61, 62A, 64C, 66, 73F.G, 76A, 77-93 din UP IV Vodiţa a OS Dr. Tr. Severin, 1-3, 5A, 6A.B, 7, 8, 19A, 20A, 22C, 24A, 30A, 31A, 32A, 37A, 85, 97A, 98A.B.C, 99, 101-114 din UP V Jidoştiţa a OS Dr. Tr. Severin, zona umedă aferentă Bălţii Nera - Dunăre, Ostrovul Calinovăţ, Râpa cu Lăstuni şi zona umedă aferentă ostrovului Moldova Nouă şi zonei inundate a acestuia.

    Parcul Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa
    Zonele de conservare specială ale Parcului Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa includ parcelele şi subparcelele forestiere 15, 16, 71-96, 98, 102-107, 112-132 din UP I Valea Beiului a OS Sasca Montană, 1-15, 34A, 35A, 38A, 39A, 49-77 din UP II Valea Rea a OS Sasca Montană, 16-21, 35, 36, 46-48, 51-53, 57A, 58A.E, 59A, 61A.B, 62A.N, 63, 64A, 66-70, 77, 78, 79A, 80A.V, 81A.C.D.F.G, 84A.B, 88, 89, 90A.B.C din UP IV Cheile Nerei a OS Sasca Montană, 43-50, 69, 71 din UP I Ducin a OS Bozovici, 88A, 90C, 92-94, 98A.I.J.K.N1-N5, 106B.C.D, 107A.E, 119A.N, 120A.N, 121A.N1.N2.N3 din UP II Valea Miniş a OS Bozovici, 35-40, 47-74, 79-98 din UP V Valea Oraviţei a OS Oraviţa şi enclavele aflate în interiorul acestor grupuri de parcele.

    Parcul Natural Apuseni
    Zonele de conservare specială ale Parcului Natural Munţii Apuseni includ parcelele şi subparcelele forestiere 23B, 24-28, 30, 31, 76N, 86-96, 97B.N2, 98-106, 123, 124, 127-134, 135A.B.C, 137-141, 145-148, 185, 149-184, 198 din UP II Aleu a OS Sudrigiu, 1, 2, 4-27, 54-65, 72-74, 80, 81B.C, 82, 91, 92A.N, 94A.N din UP III Galbena a OS Sudrigiu, 24, 86-89, 92, 97, 98A, 99-102 din UP IV Chişcău a OS Sudrigiu, 15, 28D, 29N, 30N, 120N1.N2 din UP I Băiţa a OS Vaşcău, 15, 22-27, 55, 56, 57A.B.C.%D, 58, 59A.B.C.E, 62%A.%B, 63, 64A%B, 65A.B.C.%D, 66, 68A.B.D.E.F, 69A.B.C.H, 70-133, 134-175 din UP IV Ponor a OS Beliş, 36 din UP V Bălceşti a OS Beliş, 14A, 22, 23, 29-53, 86A, 88A.B, E38, 89A, 91, 92A, 95A, 100-104, 112, 115, 121A.C, 122D.E.F.G din UP VI Gârda Seacă a OS Gârda, 1-6, 32, 34, 35, 58N, 61N, 65N, 70N1, 84, 85, 86N1.N2.%B din UP VII Scărişoara a OS Gârda, 43, %44, 50A, 51, %52, 68A.%B din UP I Horea a OS Valea Arieşului, 56-70, 76-82 din UP IV Frăsinet-Răchiţele a OS Huedin, enclavele aflate în interiorul acestor grupuri de parcele, Punctul fosilifer Bulz, Poiana Florilor, Poiana Tomnatec, suprafaţa aferentă proiecţiei la suprafaţă a Peşterii Urşilor de la Chişcău şi a peşterii din Dealul Cornii, pajiştile alpine de pe versanţii sudici ai Vf. Fântâna Rece şi Cârligatele, pajiştile aferente izvoarelor Someşului Cald, zona de pajişti alpine şi jnepeniş de la vest de Vf. Coasta Brăiesei, Poiana Onceasa, întreaga arie aflată la nord de valea Stanciului (ce cuprinde şaua Între Munţi, Muntele Pietrele Albe şi Piatra Grăitoare), Platoul Carstic Padiş - Depresiunea Vărăşoia - Poiana Ponor (cuprinzând întreaga zonă din afara fondului forestier aflată la sud şi vest de drumul ce leagă cabana Padiş de Vărăşoaia, incluzând Depresiunea Bălileasa şi continuând spre sud-est cu zona "La Grajduri" şi Poiana Ponorului).

    Parcul Naţional Munţii Rodnei
    Zonele de conservare specială ale Parcului Naţional Munţii Rodnei includ parcelele şi subparcelele forestiere 38-40, 42-48, 68-81, 89, 90, 94-128 din UP V Prislop a OS Borşa, 1-8, 12-16, 22-25, 29, 33-83, 88-91 din UP VI Pietrosu a OS Borşa, 20-38 din UP VII Izvorul Bistriţei a OS Borşa, 7-22, 58-64 din UP II Şesuri a OS Cârlibaba, 49-80, 86-94 din UP V Valea Vinului a OS Rodna, 18-38 din UP VI Cobăşel a OS Rodna, 98-113 din UP I Cormaia Vest a OS Sângeorz Băi, 89-107 din UP II Cormaia Est a OS Sângeorz Băi, 113-121 din UP III Anieşul Mic a OS Sângeorz Băi, 26-48, 51-78 din UP IV Anieş a OS Sângeorz Băi, 40-63 din UP IV Izvorul Rebrei a OS Năsăud, 39-43, 48C din UP I Săcel a OS Dragomireşti, enclavele aflate în interiorul acestor grupuri de parcele, golul alpin aferent versantului nordic între Vf. Bătrâna şi Vf. Repede, între Vf. Puzdrele şi Vf. Gărgălău, partea superioară a bazinelor hidrografice ale văilor Bilei şi Lala, zona de gol alpin a Muntelui Crăciunel şi a Muntelui Curăţel, precum şi zona aferentă vârfului Corongiş.

    Parcul Natural Bucegi
    Zonele de conservare specială ale Parcului Natural Bucegi includ parcelele şi subparcelele forestiere 55A.C, 56-62, 63B.C, %64, 65-73, 74B.C.D, 75B-G, 76B.C, 79B din UP IV Valea Izvorului a OS Sinaia, 8B.C, 10B-E, 11B-F, 12B-F.V1, 13, 14, 27D, 28D.E.F.N1, 29A.B, 30, 31, 32B.C.D.V1 din UP V Sinaia a OS Sinaia, 10-12, 17C-H, 18-25, 31-35, 40-43, 26, 30, 36, 39 din UP VI Piatra Arsă a OS Sinaia, 1, 2, 3B, 4C.D, 5B, 6A.B, 7A.C, 8, 9, 10A, 12C, 13A.B.C.D, 14A.B.N, 15A, 17A.B.C, 18B.C.D, 19A.B.C.D.E, 20A.B.C.E, 21B.G.F, 23-29 din UP I Caraiman a OS Azuga, 5-9, 15-18, 25, 26, 35-39, 41-49, 55-58 din UP II Valea Cerbului a OS Azuga, 61-64, 68, 69, 75-78, 84, 85, 103, 107-109, 113-115 din UP III Râul Mare a OS Râşnov, 20-28 din UP IV Valea Porţii a OS Râşnov, 63-69, 74-77 din UP V Valea Şimonului a OS Râşnov, 44-57, 65B, 66B din UP VI Valea Moieciului a OS Râşnov, 4A.B, 6D, 7A, 8A, 10C, 11, 30-37, 38B, 39B, 40-45, 193, 194A.B.D.E, 195, 196B.C.D.E.N din UP IV Brătei a OS Moroieni, 1N1.N2, 3-13, 39-42, 47A, 48A, 53-59, 62C, 75V, 76V, 81, 82, 112-114, 123-126, 130-134 din UP V Obârşia Ialomiţei a OS Moroieni, 130B din UP VI Ialomicioara a OS Moroieni, enclavele aflate în interiorul acestor grupuri de parcele precum Poiana Coştilei, Poiana Stânii (Soarelui), Poiana Ferigii, ş.a., cât şi golul alpin al Muntelui Vănturiş aflat la sud şi la est de Vf. Păduchiosu în bazinul hidrografic al Văii Vânturişu, zona de abrupt a Cascadei Vânturiş, inclusiv Avenul Vânturiş, Colţii lui Barbeş, abruptul estic, nordic şi estic începând din Valea Piatra Arsă, până după Şaua Strunga, în vârful Bucşa, inclusiv bazinul superior al văii Ialomiţei ce include colţii Obărşiei, zona bazinului higrografic al văii Horoabei ce exclude păşunea din zona superioară a muntelui Strungile Mari, incluzând însă calcarele de la Strunguliţa şi zona de jnepeniş şi abrupt până în şaua Strungii, precum şi versantul drept al văii Doamnelor, izbucul Coteanu, zona Sfinx - Babele, jnepenişul de la Piatra Arsă şi zona Cocora - Babele ce include zona de jnepeniş, platoul cu ciuperci de gresie şi avenul din piciorul Babelor.

    Parcul Naţional Cheile Bicazului - Hăşmaş
    Zonele de conservare specială ale Parcului Naţional Cheile Bicazului - Hăşmaş includ parcelele şi subparcelele forestiere 1-8, 10, 11, 20, 23-38, 89-117, 161-164 din UP VIII Lacul Roşu a OS Ghiorghieni, 125, 127-129 din UP IV Dămuc a OS Bicaz, 1, 5, 51, 52, 54-56, 58-72, 82-96, 111, 112 din UP V Bicăjel a OS Bicaz, 1-3, 32-48 din UP VI Lapoş a OS Bicaz, 41, 42, 57-62, 63B.C.D.E.H.I, 64B-E, 65B, 67B, 68, 71D, 72, 75-84, 88-90, 101, 103, 104, 106, 108, 130, 131 din UP VII Hăşmaş a OS Izvorul Mureşului, enclavele aflate în interiorul acestor grupuri de parcele, precum păşunea mieilor de sub Vf. Hăghimaşul Mare, golul alpin din creasta Hăghimaşului, Lacul Roşu şi păşunea împădurită din culmea Hăghimaşul Negru.

    Parcul Naţional Ceahlău
    Zonele de conservare specială ale Parcului Naţional Ceahlău includ parcelele şi subparcelele forestiere 48-54, 64-94, 106-115 din UP VIII Bistra a OS Bicaz, 38-45, 54-57 din UP IX Neagra a OS Bicaz, 42-44, 53-62 din UP X Izvorul Muntelui a OS Bicaz, 63-83, 87, 88 din UP I Izvorul Alb a OS Ceahlău, 34-38, 50-52, 70, 72, 73, 80-90, 96-106 din UP II Ceahlău a OS Ceahlău, enclavele înconjurate sau din interiorul acestor grupuri de parcele, precum şi întreg golul alpin al muntelui Ceahlău.

    Parcul Naţional Călimani
    Zonele de conservare specială ale Parcului Naţional Călimani includ parcelele şi subparcelele forestiere 91-93, 98-101, 132, 133, 141-144, 148-158, 162-169, 173-177, 181-184 din UP I Negrişoara a OS Dorna Candreni, 4, 31, 32, 53-58, 71-77, 84-89, 97-108, 164, 165, 169, 173-179 din UP III Voroava a OS Dorna Candreni, 6-15, 18, 19, 27-35, 38-42, 54-57, 60, 61 din UP IV Strunioru a OS Dorna Candreni, 96-139, 175-179 din UP I a OS Lunca Bradului, 195-200, 262, 263, 265-277, 284A, 285-291 din UP II Ilişoara a OS Lunca Bradului, 56-65, 68-70, 92, 93 din UP V Neagra a OS Vatra Dornei, 91-94, 104A, 105A din UP VI Haita a OS Vatra Dornei, 5, 6 din UP VII Sărişoare a OS Vatra Dornei, 129-132 din UP V Buciniş a OS Panaci, 146B.D, 162-176, 182-190, 207B.D, 209B din UP IV Secu Mijlociu a OS Răstoliţa, 46, 47, 50-54, 67, 68, 70-78 din UP V Tihu - Bradu a OS Răstoliţa, enclavele aflate în interiorul acestor grupuri de parcele, întreaga suprafaţă situată în afara fondului forestier aferentă crestei nordice (ce cuprinde Vf. Lucaciu, Doisprezece Apostoli, Vf. Tămău, Vf. Vorova, Vf. Măieriş, Culmea Pietrii Mari, Culmea Mărişel şi păşunea împădurită de la izvoarele Dornei), întreaga suprafaţă situată în afara fondului forestier aferentă crestei vestice începând din Vf. Ruştei şi incluzând inclusiv Vf. Tihu şi continuând cu culmea Hăitii, Vf. Pietrosul II, Vf. Negoiu Unguresc, Vf. Pietricelului cu excluderea carierei, precum şi întreaga suprafaţă cu vegetaţie forestieră şi jnepeniş din afara fondului forestier din culmea estică (cuprinzând Vf. Răchitişului, jnepenişul din zona lacului Iezerului, Vf. Bradul Ciont, Vf. Voivodeasa, izvoarele pr. Secu, izvorul Călimani, şi zona de sub Vf. Călimani)

    Parcul Naţional Cozia
    Zonele de conservare specială ale Parcului Naţional Cozia includ parcelele şi subparcelele forestiere 57-75 din UP III Căciulata a OS Călimăneşti, 1-5, 25-30, 58-83 din UP IV Lotrişor a OS Călimăneşti, 5B, 6B, 7-23, 31C, 32, 33B, 34D, 35, 36C, 43C, 44, 45, 46B, 47D, 48B.C, 49, 50B.C, 51B, 52N, 53-81, 92B.C.N, 93-97, 98B, 99B.C, 100B, 101 din UP V Cozia a OS Călimăneşti, 9-15, 19, 38A, 40A din UP VI Berislăveşti a OS Călimăneşti, 127-133, 139-150, 151B, 158B, 159A, 173B din UP VIII Valea Băiaşului a OS Călimăneşti, enclavele înconjurate sau din interiorul acestor grupuri de parcele, precum şi întreg golul alpin al muntelui Cozia.

    Parcul Naţional Piatra Craiului
    Zonele de conservare specială ale Parcului Naţional Piatra Craiului includ din parcelele şi subparcelele forestiere 27, 28A, 34, 36B.C.D.E.F.G, 40, 41, 43C.D.E, 44-46, 49, 50, 52, 55C.D, 56C, 57D, 59D, 62E.F, 63, 66, 67A.C, 69A.N, 70, 74A.C.N, 75, 77 din UP V Faţa Pietrei Craiului a OS Zărneşti, 2B, 3, 6-8, 10, 13, 15, 16, 18, 21, 25, 26, 29, 31-58, 61A, 63, 64, 129B.D, 132B.D din UP VI Bârsa Groşeţ a OS Zărneşti, 1, 2, 18, 123C, 124B, 125D, 126B.V, 127N, 128B.V, 132, 135B, 136B, 139B, 140B, 142C, 143C, 144N, 145G, 152C, 153D, 154C, 155N, 156E, 165C, 166B, 173G, 174E, 175N, 176E, 179B, 180C, 181B.D, 184B, 186B, 187D, 188A.C.V, 189 din UP III Cascoe a OS Rucăr, 1N, 6N, 16A.N1.N2, 22D, 23E, 24F, 27N, 30C, 31C, 32C, 33C, 35C, 36D, 37C.N, 38C.D.N, 39B, 40D, 41C, 45, 46C, 50C, 51B, 52B, 53B, 54C, 55B, 56B, 63N, 64N, 65A.N, 67A, 70N, 71N, 75N, 108A.N, 110N din UP VI Dâmbovicioara a OS Rucăr, 1, 2, 82-84, 91-94 din UP VII a OS Rucăr, 114, 180A.B.C.D din UP VIII a OS Rucăr, enclavele aflate în interiorul acestor grupuri de parcele, precum şi golul alpin al Pietrii Craiului. Zona de conservare specială aferentă localităţilor Peştera, Măgura, Moieciu şi Bran, încadrată în categoria de management V de parc natural, este constituită din parcelele şi subparcelele forestiere 23A.B, 24-26 din UP V Faţa Pietrei Craiului a OS Zărneşti.

    Parcul Natural Grădiştea Muncelului - Cioclovina
    Zonele de Conservare Specială ale Parcului Natural Grădiştea Muncelului - Cioclovina includ parcelele forestiere 9-14, 21-23, 26, 34-35, 66, 137 din UP IV Cetate a OS Grădişte, 123, 124, 138, 139 din UP VI Costeşti a OS Grădişte şi pajiştile aferente cetăţilor Blidaru şi Cetăţuia între Valea Vinţu, Valea Sasului, pr. Făeragu până la confluenţa cu v. Plopului, parcelele forestiere 5, 53, 66, 67, 72-100, 172-176 din UP I Luncani a OS Haţeg, enclavele şi pajiştile dintre acestea exceptând versantul sud-vestic al vf. Ţifla (intravilanul localităţii Cioclovina), parcelele forestiere 41-61, 73-74, 76-86, 88-122, 124-143, 146, 147, 162-231 din UP I Fizeşti a OS Pui precum şi pajiştile şi fâneţele de la sud de Dl. Arsului, est de Culmea Robului şi aliniamentul localităţilor Murgoi, Zabadiu, Norda, Varmiţa, Federi, excluzând intravilanul localităţilor Ohaba Ponor, Slatina şi Şipoteni, parcelele 169-188 din UP II Stânga Strei a OS Baru cu enclavele din interiorul acestora, păşunea Dealu Poienii şi păşunea Jigoru de la Fruntea Baru până în vf. Muntelui, parcelele 13-15, 28, 30, 32-35, 39, 45-53, 55-61, 63-67, 74-77 din UP III Baru a OS Baru cu enclavele din interiorul acestor parcele, pajiştea Crivadia până în culmea Runcului - vf. Muncelului, pajiştile de la est de pr. Cheia şi nord de gospodăriile şi livezile localităţii Merişor şi Băniţa, parcelele 21, 27-28, 30-32, 64, 219 din UP I a OS Petroşani cu enclavele din interiorul acestora, pajiştea de la nord de livezile aparţinând localităţii Băniţa, pajiştea Perete şi pajiştile şi pădurea din afara fondului silvic de pe Dealul Bolii şi zona de deasupra Peşterii Bolii.

    Parcul Naţional Semenic - Cheile Caraşului
    Zonele de conservare specială ale Parcului Naţional Semenic - Cheile Carasului includ parcelele şi subparcelele forestiere 50-70 din UP IX Caraşova a OS Reşiţa, 1-4, 8, 23, 25, 40A, 41-44, 60-66, 89, 91-116 din UP X Comarnic a OS Reşiţa, 1-40 din UP XI Râvnişte a OS Reşiţa, 13-15, 18-22 din UP III Jitin a OS Oraviţa, 28-30, 41, 42, 44A, 45, 46A, 48, 49, 72, 73 din UP V Celnic a OS Anina, 8A.D, 9A.B.C.D.I, 10A.B.D.E.V, 11A.B.C.D.V, 12A.B.C.D.E.V.A1.A2, 24%A.E.F.G.V, 26A.B.C.D.N, 27A, 29A.B.C.D.N.R din UP IX Buhui a OS Anina, 14-56, 59 din UP X Izvoarele Caraşului a OS Anina, 19, 20, 24, 25, 28, 29, 31-33, 52-143 din UP V Nergana a OS Nera, 6-63 din UP VI Nergăniţa a OS Nera, enclavele aflate în interiorul acestor grupuri de parcele, pajiştile din zona Navăţu Mare, cât şi versantul drept al Cheilor Caraşului.

    Parcul Naţional Munţii Măcinului
    Zonele de conservare specială ale Parcului Naţional Munţii Măcinului includ parcelele şi subparcelele forestiere 65-69, 75-76, 79B.N, 80A.B.C.D, 81A.B.C, 82-83, 84C, 85N1.N2, 87B, 91, 95D, 96B, 102, 103, 104, 111B, 119N, 120N, 127B, 128N, 152-161, 162B, 168, 169, 181-191 din UP I Luncaviţa a OS Măcin, 1-30, 31N, 33, 34, 36-38, 46-51, 57, 60-66, 72, 73, 75, 76, 92N, 98N, 99N, 100N1.N2, 101N, 102N, 104N, 107-125, 127, 128 din UP II Greci a OS Măcin, 1-14, 15N1-N3, 16N, 17N1-N6, 18N1-N3, 19N1-N3, 20N1.N2, 21N1-N3, 23N, 24N1.N2, 25N, 27N, 29N, 30N1.N2, 31N1-N3, 32N1-N4, 33N, 34G.H.N, 36N1-N3, 37N, 38N, 39N, 40N1.N2.A50, 41N, 43N, 44N, 47N1.N2, 48N1.N2, 49N1.N2, 50N1.N2, 51N1.N2, 52N1.N2, 53N, 54N1-N4, 56N1.N2, 57N, 58N, 59N1.N2, 60N1.N2, 61N1.N2, 62N1.N2, 63N1-N3, 64N1-N3, 65N, 85N1.N2, 86N, 87N, 88N din UP II Cerna a OS Cerna, 2N, 3N, 4N, 5N, 8N, 12N, 16N, 17N din UP III Ţiganca a OS Cerna, 9N, 19, 20, 21, 28-31 din UP IV Valea Mitrofanului a OS Cerna, toate celelalte terenuri ale Culmii Pricopanului, precum şi zona dealului Ţuţuiatu - Vârful Greci.

    Parcul Natural Balta Mică a Brăilei
    Zonele de conservare specială ale Parcului Natural Balta Mică a Brăilei includ întreaga zonă a Insulei Mici a Brăilei la sud de limita nordică a UP VIII Dobrele şi UP VIII Găsca (Privalul Coitineasa) şi la nord de limita sudică a UP VIII Dobrele, ce include parcelele şi subparcelele forestiere 9-73 din UP VIII Dobrele a OS Brăila, parcelele forestiere 11-31, 59B, 60B, 61B, 62B, 63B, terenurile preluate 58-90 din UP VIII Gâsca a OS Lacul Sărat, şi zona de grinduri, stufăriş şi bălţi - Iezerul Căcaina, Balta Gâsca, Balta Jigara, Balta Melintele, Balta Begu, Balta Vulpaşu, Iezerul Curcubeul, Iezerul Lupoiu, Iezerul Dobrele, Iezerul Fântânele, Iezerul Sbenghiosu, Lacul Rotund ş.a.; parcelele forestiere 9-11, 13, 15, 17-20, 22, 23, 26, 28 din UP IX Bran a OS BRĂILA incluzând zona de bălţi şi stufăriş cuprinsă în interiorul acestor parcele şi aferente lacurilor Cortelele, Tenislavu, Conciu, precum şi cele două zone de bălţi şi stufăriş din cadrul Insulei Fundu Mare aferente lacului Misăilă, Iezerul lui Stan şi Iezerului Chiriloaia.

    Parcul Natural Vânători Neamţ
    Zona de conservare specială a Parcului Natural Vânători Neamţ se constituie din parcelele forestiere 19 şi 20 din UP II Dumbrava a OS Târgu Neamţ.

   

PARCUL NAŢIONAL DOMOGLED - VALEA CERNEI

   

PARCUL NAŢIONAL RETEZAT

   

PARCUL NATURAL PORŢILE DE FIER

   

PARCUL NAŢIONAL CHEILE NEREI - BEUŞNIŢA

   

PARCUL NATURAL APUSENI

   

PARCUL NAŢIONAL MUNŢII RODNEI

   

PARCUL NATURAL BUCEGI

   

PARCUL NAŢIONAL CHEILE BICAZULUI - HĂŞMAŞ

   

PARCUL NAŢIONAL CEAHLĂU

   

PARCUL NAŢIONAL CĂLIMANI

   

PARCUL NAŢIONAL COZIA

   

PARCUL NAŢIONAL PIATRA CRAIULUI

   

PARCUL NATURAL GRĂDIŞTEA MUNCELULUI - CIOCLOVINA

   

PARCUL NAŢIONAL SEMENIC - CHEILE CARAŞULUI

   

PARCUL NAŢIONAL MUNŢII MĂCINULUI

   

PARCUL NATURAL BALTA MICĂ A BRĂILEI

   

PARCUL FORESTIER VÂNĂTORI - NEAMŢ