Parlamentul României

 
Lege nr. 407/2006

din 09/11/2006
Versiune actualizata la data de 12/01/2013

vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic


 

    ___________
@Text actualizat la data de 12.01.2013. Actul include modificările din următoarele acte:
- Legea nr. 197/2007
publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 472 din 13/07/2007.
- O.U.G. nr. 154/2008 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 787 din 25/11/2008.
- Legea nr. 215/2008 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 757 din 10/11/2008.
- Legea nr. 80/2010 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 300 din 10/05/2010.
- O.U.G. nr. 102/2010 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 810 din 03/12/2010.

    ___________
@Pus în aplicare prin:
- Ordinul nr. 480/2007
publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 421 din 25/06/2007.
- Ordinul nr. 917/2007 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 789 din 21/11/2007.
- Criteriu publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 291 din 15/04/2008.
- Hotărârea nr. 1679/2008 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 890 din 29/12/2008.
- Ordinul nr. 216/2008 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 291 din 15/04/2008.
- Ordinul nr. 219/2008 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 297 din 16/04/2008.
- Ordinul nr. 279/2008 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 373 din 15/05/2008.
- Ordinul nr. 540/2009 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 594 din 28/08/2009.
- Ordinul nr. 539/2009 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 606 din 02/09/2009.
- Regulamentul publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 606 din 02/09/2009.
- Regulamentul publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 606 din 02/09/2009.
- Anexă publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 606 din 02/09/2009.
- Ordinul nr. 862/2010 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 408 din 18/06/2010.
- Regulamentul publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 408 din 18/06/2010.
- Ordinul nr. 1355/2012 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 323 din 14/05/2012.
- Anexă publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 323 din 14/05/2012.
- Ordinul nr. 44/2013 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 27 din 12/01/2013.

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

   
CAPITOLUL I

  Dispoziţii generale

   Art. 1. - În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:
   a) administrator - autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură şi care asigură administrarea faunei de interes cinegetic;
   b) atribuire în gestiune - acţiunea prin care administratorul dă dreptul şi obligaţia de gestionare a faunei de interes cinegetic, în condiţiile prezentei legi;
   c) braconaj - acţiunea desfăşurată în vederea obţinerii aceloraşi efecte ca şi prin acţiunea de vânătoare, fără a fi îndeplinite condiţiile legale pentru desfăşurarea acesteia din urmă;
   d) capcană autorizată - orice dispozitiv folosit în scopul capturării exemplarelor din speciile de faună de interes cinegetic, a cărui utilizare a fost avizată de autoritatea publică centrală care răspunde de protecţia mediului şi aprobată de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură;
    ___________
    Litera d) a fost modificată prin punctul 1. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   e) cotă de recoltă - numărul de exemplare din fauna de interes cinegetic stabilit anual de către administrator, care se poate vâna în cadrul unui fond cinegetic;
    ___________
    Litera e) a fost modificată prin alineatul din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   f) Consiliu Naţional de Vânătoare - organismul de avizare şi consultare, cu autoritate ştiinţifică în domeniul cinegetic, care este format din reprezentanţii instituţiilor publice şi private cu atribuţii în domeniul faunei de interes vânătoresc şi al mediului de viaţă al acesteia;
   g) drept de vânătoare - dreptul persoanei fizice sau juridice, proprietară a terenurilor pe care sunt arondate fonduri cinegetice, de a beneficia, direct sau indirect, de gestiunea fondului cinegetic, dacă este licenţiată;
    ___________
    Litera g) a fost modificată prin alineatul din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   h) faună de interes cinegetic - totalitatea exemplarelor din populaţiile din speciile de faună sălbatică prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, existente pe teritoriul României;
   i) fond cinegetic - unitatea de gospodărire cinegetică constituită din fauna de interes cinegetic şi suprafaţa de teren, indiferent de categoria acestuia, indiferent de proprietar şi astfel delimitată încât să asigure o stabilitate cât mai mare faunei de interes cinegetic în interiorul său. Nu se includ în fondurile cinegetice suprafeţele din intravilan, precum şi zona strict protejată şi zona tampon din cuprinsul Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării»;
    ___________
    Litera i) a fost modificată prin punctul 1. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   j) fond cinegetic naţional - totalitatea fondurilor cinegetice din România;
    ___________
    Litera j) a fost modificată prin punctul 1. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   k) gestionar - persoana juridică română care a fost licenţiată în condiţiile legii şi căreia i se atribuie în gestiune fauna de interes cinegetic din cuprinsul unui fond cinegetic;
    ___________
    Litera k) a fost modificată prin alineatul din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   l) gestionar consacrat - persoana juridică română, licenţiată în condiţiile legii, cu drept de a obţine gestiunea faunei cinegetice de pe un fond cinegetic, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a avut calitatea de gestionar în contractul de gestionare anterior organizării atribuirii directe pentru fondul cinegetic respectiv; contractul de gestionare nu a încetat din culpa sa; îşi manifestă intenţia de a gestiona în continuare fauna cinegetică de pe fondul cinegetic respectiv, nu înregistrează datorii privind plata tarifului de gestionare şi acceptă tariful de gestionare;
    ___________
    Litera l) a fost modificată prin punctul 1. din Ordonanţă de urgenţă nr. 102/2010 începând cu 03.12.2010.

   m) gestionare - activitatea de gospodărire durabilă a faunei de interes cinegetic din fondurile cinegetice, realizată de gestionari în baza contractelor de gestiune, pe riscul şi răspunderea lor, pentru perioada stabilită prin contractele de gestiune;
    ___________
    Litera m) a fost modificată prin alineatul din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   n) jujeu - piesa de formă cilindrică, confecţionată prin strunjire, din lemn de esenţă tare, care trebuie purtată de câinii care însoţesc turmele şi cirezile de animale domestice;
   o) licenţă - împuternicirea dată de către administrator unei persoane juridice de a gestiona fauna de interes cinegetic, atestată printr-un document oficial;
   p) odorivector - substanţa sau produsul, natural ori de sinteză, care răspândeşte un miros ce atrage exemplarele de faună de interes cinegetic şi care permite omului determinarea direcţiei şi controlul deplasării acestora;
   q) organizaţie de vânătoare - persoana juridică română constituită în condiţiile legii, pe baza principiului liberei asocieri a vânătorilor, în scopul gestionării durabile a vânatului şi al exercitării vânătorii recreativ-sportive, care poate adera la asociaţii, uniuni sau federaţii naţionale de profil pentru reprezentarea lor la nivel naţional şi internaţional;
   r) populaţie optimă - numărul total de exemplare din fauna de interes cinegetic, care coabitează într-un fond cinegetic într-o anumită structură de specii şi într-o anumită structură de vârste în cadrul fiecărei specii, care asigură conservarea biodiversităţii, produce minimum de pagube şi nu prezintă risc pentru populaţia umană;
    ___________
    Litera r) a fost modificată prin alineatul din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   s) regim cinegetic - ansamblul de norme tehnice, juridice şi economice prin care fauna de interes cinegetic este administrată şi gestionată durabil, în scopul conservării biodiversităţii, menţinerii echilibrului ecologic, exercitării vânătorii şi satisfacerii unor cerinţe social-economice;
   ş) staţionar - suprafaţa de teren, împreună cu instalaţiile şi amenajările specifice existente pe aceasta, unde sunt duse exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic care, ca urmare a stării lor, nu mai pot fi lăsate în libertate, existând pericolul ca acestea să moară. Pe aceste suprafeţe sunt asigurate condiţiile de asistenţă sanitar-veterinară corespunzătoare şi condiţiile de viaţă, creştere şi dezvoltare pentru exemplarele respective;
   t) tarif de gestionare - suma de bani care se plăteşte anual de către gestionar pentru exploatarea durabilă a faunei cinegetice pe care o gestionează;
   ţ) vânat - exemplarul/exemplarele din specia/speciile de interes cinegetic obţinut/obţinute prin acţiunile de vânătoare sau prin acţiunile de braconaj cinegetic;
    ___________
    Litera ţ) a fost modificată prin punctul 1. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   u) vânătoare - acţiunea de pândire, căutare, stârnire, urmărire, hăituire sau orice altă activitate având ca finalitate capturarea ori uciderea exemplarelor din speciile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, aflate în stare de libertate. Nu constituie acţiune de vânătoare capturarea autorizată a exemplarelor din speciile de interes cinegetic în scop ştiinţific, urmată de eliberarea acestora;
    ___________
    Litera u) a fost modificată prin punctul 1. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   v) vânător - persoana fizică ce practică vânătoarea în condiţiile prezentei legi;
   w) zonă de linişte - suprafaţa stabilită în cadrul unui fond cinegetic, delimitată şi marcată pe teren prin semne vizibile şi distinctive, destinată să asigure condiţii de viaţă optime faunei cinegetice existente în cadrul fondului cinegetic respectiv, indiferent de anotimp.
    ___________
    Litera w) a fost modificată prin alineatul din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   Art. 2. - Fauna de interes cinegetic este resursă naturală regenerabilă, bun public de interes naţional şi internaţional.
   Art. 3. - Exercitarea vânătorii se face în scopul asigurării echilibrului ecologic, ameliorării calităţii populaţiilor faunei de interes cinegetic, cercetării ştiinţifice, precum şi în scop didactic sau recreativ-sportiv.
   Art. 4. - Nimeni nu are dreptul de a vâna pe terenul proprietatea altuia fără a avea asupra sa autorizaţia de vânătoare, care dovedeşte, în condiţiile prezentei legi, consimţământul proprietarului, al asociaţiei de proprietari sau al celui mandatat de aceştia în acest scop.
   (2) Deţinătorii cu orice titlu ai terenurilor incluse în fondurile cinegetice au obligaţia de a permite desfăşurarea acţiunilor de vânătoare autorizate pe terenurile ce le deţin sau aparţin, în condiţiile alin. (1).
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   Art. 5. - (1) Criteriile de constituire a unui fond cinegetic sunt următoarele:
   a) mărimea suprafeţei fondului cinegetic;
    ___________
    Litera a) a fost modificată prin alineatul din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   b) stabilirea faunei sedentare de interes cinegetic;
   c) limitele fondului cinegetic;
    ___________
    Litera c) a fost modificată prin alineatul din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   d) apartenenţa, de regulă, la acelaşi etaj altitudinal;
   e) structura de proprietate asupra terenului. Se urmăreşte, pe cât posibil, constituirea de fonduri cinegetice pe terenuri care aparţin aceluiaşi tip de proprietate;
    ___________
    Litera e) a fost modificată prin alineatul din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   f) existenţa diversităţii din punct de vedere al folosinţei terenurilor. Se urmăreşte ca în cadrul unui fond cinegetic să existe cât mai multe categorii de folosinţă a terenului;
    ___________
    Litera f) a fost modificată prin alineatul din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   g) constituirea, în timp, a fondurilor cinegetice.
    ___________
    Litera g) a fost modificată prin alineatul din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   (2) Suprafaţa unui fond cinegetic va fi de cel puţin 5.000 ha la câmpie şi în Delta Dunării, 7.000 ha la deal şi 10.000 ha la munte.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   (3) Suprafaţa minimă necesară pentru un membru vânător este de:
   a) 150 ha la câmpie şi în Delta Dunării;
   b) 250 ha la deal;
   c) 350 ha la munte.
   (4) Fondul cinegetic se delimitează pe limite naturale, cum ar fi: culmi, cursuri de apă şi altele asemenea, şi/sau artificiale stabile în timp, cum ar fi: drumuri, căi ferate, autostrăzi, linii electrice, canale de irigaţii sau navigabile şi altele asemenea, uşor identificabile.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   (5) Pentru constituirea unui fond cinegetic este necesară îndeplinirea tuturor criteriilor prevăzute la alin. (1).
    ___________
    Alineatul (5) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   
CAPITOLUL II

  Administrarea şi gestionarea fondului cinegetic al României

   Art. 6. - (1) Principalele atribuţii ale administratorului pentru protecţia faunei de interes cinegetic şi în domeniul vânătorii sunt următoarele:
   a) elaborează strategia privind fondul cinegetic al României;
   b) stabileşte criteriile de atribuire în gestiune a fondurilor cinegetice;
    ___________
    Litera b) a fost modificată prin punctul 2. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   c) stabileşte valoarea de pornire pentru licitaţiile pe care le organizează în scopul atribuirii în gestiune a fondurilor cinegetice;
    ___________
    Litera c) a fost modificată prin alineatul din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   d) stabileşte tariful de gestionare pentru fondurile cinegetice atribuite direct;
    ___________
    Litera d) a fost modificată prin alineatul din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   e) elaborează metodologia şi reglementările de organizare şi practicare a vânătorii;
   f) stabileşte şi aprobă anual, până la data de 15 mai, cotele anuale de recoltă pentru speciile admise la vânătoare, cu avizul autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului; cotele de recoltă astfel aprobate devin obligatorii de realizat, fără alte avize, acorduri sau autorizări suplimentare;
    ___________
    Pusă în aplicare prin Anexă din 04/05/2012 începând cu 27.08.2012 până la 14.05.2013.
    Pusă în aplicare prin Ordin nr. 1355/2012 începând cu 15.05.2012 până la 14.05.2013.
    Litera f) a fost modificată prin punctul 2. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   g) propune, în situaţii justificate, modificarea perioadelor legale de vânătoare pentru unele specii de vânat;
   h) avizează propunerile de populare a fondurilor cinegetice cu specii de vânat inexistente în libertate în România, pe baza studiilor de impact, avizate de Academia Română şi de autoritatea publică centrală care răspunde de protecţia mediului;
    ___________
    Litera h) a fost modificată prin punctul 2. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   i) stabileşte, împreună cu reprezentanţii ministerelor de resort, măsurile necesare menţinerii echilibrului ecologic şi prevenirii pagubelor cauzate de vânat şi prin vânătoare culturilor agricole, animalelor domestice şi fondului forestier;
   j) ţine evidenţa şi publică anual date referitoare la populaţia de faună cinegetică, starea de sănătate a acesteia, recoltele şi trofeele de vânat;
   k) colaborează cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării în vederea stabilirii programelor de învăţământ pentru instituţiile de învăţământ care au ca discipline de studiu fauna cinegetică şi vânătoarea şi în vederea stabilirii programelor de cercetare ştiinţifică în domeniul cinegetic;
   l) controlează activitatea cinegetică la toate nivelurile;
   m) organizează direct şi coordonează activitatea de combatere a braconajului;
   n) organizează documentarea ştiinţifică în managementul cinegetic şi stabileşte sistemul informaţional în domeniul cinegetic;
   o) stabileşte criteriile pentru acordarea licenţei de funcţionare gestionarilor fondurilor cinegetice;
    ___________
    Litera o) a fost modificată prin alineatul din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.
    Pusă în aplicare prin Criteriu din 27/03/2008 începând cu 13.11.2008.

   p) acordă licenţa de funcţionare gestionarilor fondurilor cinegetice;
    ___________
    Litera p) a fost modificată prin alineatul din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   
Punere în aplicare prin Ordin 216/2008 :
Art. 2. - Conducătorul structurii care coordonează activitatea cinegetică din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură este abilitat să acorde şi să retragă, în condiţiile legii şi ale prezentului ordin, licenţa pentru gestionarii fondurilor de vânătoare.
Art. 4. - (1) În cazul în care se constată că după acordarea licenţei nu mai sunt îndeplinite una sau mai multe dintre condiţiile de licenţiere, licenţa se retrage dacă nu sunt remediate deficienţele în termen de maximum 30 de zile de la data constatării.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) se acordă un termen de 60 de zile în situaţia angajării de personal şi dotării cu armament corespunzător.
Art. 5. - Personalul împuternicit din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi cel din structurile teritoriale subordonate verifică anual modul de îndeplinire a condiţiilor de licenţiere.
ANEXA Nr. 2
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Denumirea solicitantului: .........................                     │
│Adresa: ...........................................                     │
│Numărul şi data înregistrării: ...../..............                     │
│                                               │
│                      CERERE                      │
│                                               │
│  Subscrisa ........................................, persoană juridică română, reprezentată│
│prin ........................, în calitate de ........................., cu sediul în    │
│.........................., având ca scop menţionat în statut ...............................│
│............................................................................................,│
│solicit prin prezenta eliberarea licenţei, în conformitate cu prevederile Legii vânătorii şi │
│a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  │
│  Alăturat anexăm următoarele documente prin care se face dovada îndeplinirii criteriilor de│
│licenţiere prevăzute de Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 216/2008: │
│  1. .............................                             │
│  2. .............................                             │
│  3. .............................                             │
│  .................................                             │
│  .................................                             │
│                                               │
│  Data ....................                      Împuternicit,     │
│                                ............................. │
│                                  (numele şi semnătura)   │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ANEXA Nr. 3
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                  MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR                  │
│                         STEMĂ                         │
│                                                    │
│  ...../... ... ........                                        │
│                                                    │
│                        LICENŢĂ                         │
│                        Nr. .....                        │
│                                                    │
│  În temeiul prevederilor Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu     │
│modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării    │
│rurale nr. 216/2008 privind aprobarea Criteriilor de acordare a licenţei pentru gestionarii fondurilor │
│cinegetice, cu modificările ulterioare,                                 │
│  după analiza documentelor anexate cererii de acordare a licenţei, formulate de .....................,│
│cu sediul în .........................., înregistrată sub nr. ............. din data ..................,│
│  .....................................................................................................│
│           (autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură)           │
│  acordă prezenta licenţă pentru .....................................................................,│
│cu sediul în ......................................, care dă dreptul titularului de a gestiona fauna  │
│de interes cinegetic, în condiţiile legii şi ale reglementărilor speciale.               │
│  Prezenta licenţă a fost emisă în două exemplare, dintre care unul pentru emitent, iar celălalt pentru│
│........................................................................................................│
│                                                    │
│  Bucureşti                           Ministrul mediului şi pădurilor,   │
│                                ....................................  │
│                                    (numele şi prenumele)      │
│                                ....................................  │
│                                      (semnătura)         │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

   q) colaborează cu Ministerul Justiţiei pentru atestarea experţilor tehnici judiciari în vânătoare;
   r) emite şi aprobă modelul permiselor de vânătoare şi ţine evidenţa persoanelor care au dobândit calitatea de vânător;
   
Punere în aplicare prin Ordin 539/2009 :
ANEXA Nr. II
CONŢINUTUL ŞI MODELUL
permisului de vânătoare permanent
IMAGINE
- Format tip cartelă, tipărită pe o singură faţă, cu dimensiunile: 85,72 mm lungime; 54,03 mm lăţime; 0,08 mm grosime; 3,18 mm raza de racordare a colţurilor
- Suportul este din ABS, inert UV, cu background ce conţine mai multe culori, rezistent la contrafacere prin scanare, tipărire sau copiere.
- Conţinutul: drapelul, denumirea statului; denumirea documentului; numele; prenumele; C.N.P.; adresa titularului; emitent; data emiterii; seria/numărul; denumirea structurii emitente; fotografia titularului
- Fondul faţă/verso este verde pal degrade - fountain fill de la verde la alb
- Caracteristicile literelor:
- > denumirea statului - Times New Roman 11, negru;
- > denumirea documentului - Times New Roman 10, negru;
- > numele; prenumele; C.N.P.; adresa titularului; emitent; data emiterii; seria/numărul; denumirea structurii emitente - Times New Roman 8 italic - bold;
- > datele variabile- Times New Roman 9, negru.
- Elemente de siguranţă:
- foto 2 a titularului, inert UV, simetric foto 1, în partea dreaptă;
- numele emitentului, inert UV, poziţionat sub foto 1 - Times New Roman 9.
- Fotografia: color, având dimensiunile de 30 x 22 mm, executată cu mijloace informatice direct pe suportul cărţii de identitate
- Drapelul: realizat în culorile naţionale, având dimensiunile de 50 x 5 mm şi poziţionarea la centru, în partea superioară a permisului de vânătoare permanent.
ANEXA Nr. III
CONŢINUTUL ŞI MODELUL
permisului de vânătoare temporar
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│GESTIONAR (personalizat)                          Seria .......... Nr. ......... │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    PERMIS DE VÂNĂTOARE TEMPORAR                    │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│             Valabil din .................. până în .................             │
│                                                      │
│Dl/Dna ................................................, cetăţean ........................ cu domiciliul în│
│..........................................................................................................,│
│                   (ţara, localitatea, strada etc.)                   │
│posesor al actului de identitate seria/nr. ...............................................................,│
│emis la data de .............................................., posesor al permisului/licenţei de vânătoare│
│seria/nr. ................................................................................................,│
│este autorizat să practice vânătoarea în România, în condiţiile legii, în perioada .......................,│
│pe fondurile de vânătoare gestionate de unitatea noastră, pentru care vor fi eliberate autorizaţii de   │
│vânătoare.                                                 │
│La eliberarea prezentului permis au fost analizate următoarele documente depuse de solicitant în fotocopii:│
│...........................................................................................................│
│...........................................................................................................│
│                                                      │
│Data emiterii ...............                   Gestionar (conducător/împuternicit)   │
│                                  Numele şi prenumele ................... │
│                                  Semnătura ............................. │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

   s) emite şi pune la dispoziţie gestionarilor fondurilor cinegetice formularele autorizaţiilor de vânătoare;
    ___________
    Litera s) a fost modificată prin alineatul din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   ş) stabileşte rasele de câini admise la vânătoare în România;
   t) stabileşte, împreună cu Autoritatea Naţională pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor, armele şi categoriile de muniţie care se pot folosi la vânătoare în România;
   ţ) iniţiază acţiuni de popularizare a activităţii cinegetice şi de educare a populaţiei în domeniu;
   u) participă sau sprijină, după caz, programul colaborărilor internaţionale în domeniul cinegetic;
   v) înfiinţează Comisia naţională de evaluare a trofeelor de vânat, cu reprezentare în teritoriu;
   x) stabileşte modelul-cadru al contractului de gestionare prin negociere cu reprezentanţii gestionarilor fondurilor cinegetice.
    ___________
    Litera x) a fost modificată prin alineatul din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   
Punere în aplicare prin Ordin 219/2008 :
Art. 2. - (1) Pentru fiecare fond de vânătoare se încheie un contract de gestionare a faunei cinegetice între autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, denumită în continuare administrator, prin structurile sale teritoriale de specialitate, şi gestionarii fondurilor de vânătoare, aşa cum sunt definiţi de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Contractele de gestionare se modifică anual, după încheierea acestora, prin acte adiţionale, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
ANEXĂ
CONTRACT
nr. ...../.....
de gestionare a faunei cinegetice din fondul cinegetic nr. ....., denumit ........., din judeţul ...........
CAPITOLUL I Părţile contractante
Art. 1. - .........................................*), cu sediul în ..............., str. ............. nr. ..., judeţul ............., prin reprezentanţii săi legali, având cod fiscal ...................., denumită în continuare administrator; şi
Art. 2. - ...............................**), cu sediul în ..................., str. .............................. nr. ........., contul nr. ......................, deschis la ..................................., codul de identificare .........................., prin reprezentanţii săi legali ..........................., având funcţia de ......................., denumită în continuare gestionar,
în temeiul art. 9 şi al art. 15 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, încheie prezentul contract de gestionare.
*) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură prin structurile teritoriale de specialitate.
**) Persoana juridică română care a adjudecat fondul cinegetic.
CAPITOLUL II Obiectul contractului
Art. 3. - (1) Administratorul atribuie, în condiţiile stabilite prin prezentul contract, gestiunea faunei cinegetice din fondul cinegetic nr. ................., denumit ............................, situat în judeţul ................................., în suprafaţă de ............... ha, având limitele marcate şi descrise în fişa fondului cinegetic anexată, aprobată prin Ordinul conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură nr. ......................./......................, gestionarului, care se obligă să respecte toate clauzele înscrise în acesta.
(2) Dreptul de a gestiona fauna cinegetică de pe acest fond cinegetic aparţine exclusiv gestionarului şi nu poate fi închiriat, cedat sau înstrăinat în tot sau în parte.
(3) Prezentul contract asigură gestionarului dreptul de a vâna, captura şi valorifica în fiecare an cotele de recoltă aprobate şi de a folosi pentru vânătoare, în condiţiile legii, terenurile ce sunt cuprinse în fondul cinegetic.
Art. 4. - (1) Suprafeţele cuprinse în interiorul fondului cinegetic şi structura acestora pe destinaţii, folosinţe şi proprietăţi, precum şi efectivele de faună cinegetică stabilite prin lucrarea de evaluare a acestora din primăvara anului ........... sunt cele pe care gestionarul le primeşte în folosinţă, odată cu preluarea fondului cinegetic, de la .................................... .
(2) Instalaţiile, amenajările şi construcţiile vânătoreşti pot fi preluate de la vechiul gestionar, contra cost, prin acordul părţilor, odată cu preluarea fondului cinegetic.
Art. 5. - (1) Din cadrul suprafeţei productive cinegetic se stabileşte şi se declară zonă de linişte a faunei cinegetice (minimum 10% din cea totală), în suprafaţă de ........... ha, ale cărei limite sunt marcate pe schiţa fondului cinegetic.
(2) Suprafaţa prevăzută la alin. (1) trebuie să asigure condiţii optime de existenţă pentru speciile principale de faună cinegetică din fondul cinegetic.
(3) Zona de linişte prevăzută la alin. (1) poate fi în suprafaţă compactă sau constituită în mai multe amplasamente.
(4) Constituirea zonei de linişte se realizează de către administrator împreună cu gestionarul, iar materializarea acesteia pe schiţa fondului cinegetic se va face de către gestionar, în termen de 60 de zile de la preluarea gestiunii faunei cinegetice.
(5) În cazul modificării condiţiilor ecologice din cuprinsul fondului cinegetic sau a mişcărilor naturale de efective, la iniţiativa administratorului sau la solicitarea gestionarului ori a administratorului/custodelui ariei naturale protejate, amplasamentul zonei de linişte se poate modifica cu acordul părţilor.
(6) Pentru fondurile cinegetice în care sunt constituite şi arii naturale protejate, delimitarea zonei de linişte se realizează în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (3) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu consultarea administratorului sau a custodelui ariei naturale protejate.
CAPITOLUL III Obligaţiile şi responsabilităţile părţilor
Art. 6. - Administratorul:
(1) Să asigure predarea fondului cinegetic de la vechiul gestionar noului gestionar, pe baza procesului-verbal de predare-primire, conform fişei fondului actualizate în condiţiile art. 4.
(2)
a) Să asigure, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (7) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în pădurile proprietate a statului, prin administratorul pădurilor proprietate publică a statului .................., o suprafaţă de ....................ha terenuri libere de vegetaţie forestieră, cu titlu de folosinţă gratuită pe durata derulării contractului.
c) Suprafaţa prevăzută la lit. a) se predă pe bază de protocol cu preluarea efectivă în teren în prezenţa reprezentantului administratorului.
(3) Să comunice gestionarului în timp util perioadele în care trebuie să organizeze acţiunile de evaluare a vânatului, să verifice prin sondaj modul cum acesta le efectuează şi să dispună refacerea lucrărilor, atunci când constată nerespectarea reglementărilor în vigoare.
(4) Să stabilească, să aprobe şi să comunice gestionarului, anual, cotele de recoltă aprobate pentru fiecare specie de faună de interes cinegetic.
(5) Să transmită gestionarului orice informaţii utile de care dispune, care nu se publică în Monitorul Oficial al României, referitoare la gestionarea faunei de interes cinegetic.
(6) Să actualizeze, împreună cu gestionarul fondului cinegetic, la solicitarea proprietarului, pe baza documentelor care dovedesc proprietatea, situaţia proprietăţii funciare din cuprinsul fondului cinegetic.
(7) Să coordoneze acţiunile necesare ameliorării fondului genetic al populaţiilor de vânat, refacerii bonităţii fondului cinegetic afectat de calamităţi naturale, atunci când acţiunile sunt finanţate de stat.
(8) Să organizeze direct şi să coordoneze acţiunile de combatere a braconajului pe fondul cinegetic.
(9) Să controleze modul de gestionare a fondului cinegetic şi să dispună prin documentul încheiat în urma controlului, acolo unde este cazul, termene şi măsuri imediate de remediere a deficienţelor constatate, în scopul bunei gestionări a faunei de interes cinegetic din fondul cinegetic.
(10) Să identifice, împreună cu gestionarul, măsuri specifice de gospodărire cinegetică (populări, repopulări, împrospătări de sânge, vânătoare raţională, combatere braconaj) pentru evitarea efectelor de consangvinizare şi de degenerare a populaţiilor de faună cinegetică şi pentru creşterea efectivelor şi menţinerea acestora la nivelele optime stabilite de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.
Art. 7. - Gestionarul:
(1) Să asigure, în termen de ...... zile de la încheierea prezentului contract, prin personal de specialitate angajat potrivit criteriilor de acordare a licenţei, preluarea pe bază de protocol, conform fişei fondului cinegetic completate potrivit art. 4, a efectivelor de faună cinegetică, a construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor vânătoreşti şi întreţinerea acestora.
(2) Să asigure în termen de 30 de zile de la preluarea fondului cinegetic construcţiile, amenajările şi instalaţiile vânătoreşti conform necesarului stabilit şi menţionat în fişa fondului cinegetic anexată la contract. Până la aceeaşi dată se vor completa pe schiţa fondului cinegetic toate instalaţiile vânătoreşti, care se vor numerota pe schiţă şi pe teren în scopul întreţinerii şi verificării lor în mod corespunzător.
(3) Să respecte toate reglementările legale referitoare la gestionarea fondului cinegetic şi a vânatului, la autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii, la restrângerea sau extinderea perioadelor de vânătoare, la cotele anuale de recoltă, comunicate de administrator.
(4) Să asigure paza fondului cinegetic cu cel puţin un paznic de vânătoare, angajat cu contract individual de muncă şi avizat în acest sens în termen de 60 de zile de la data încheierii prezentului contract, pe care să îl doteze corespunzător şi care să aibă atribuţii principale în domeniul ocrotirii faunei de interes cinegetic, prevenirii şi combaterii braconajului cinegetic.
(5) Să folosească numai în scopul pentru care au fost destinate suprafeţele din fondul forestier puse în mod gratuit la dispoziţie.
(6) Să asigure în fiecare sezon de vânătoare, pentru perioada 1 noiembrie - 31 martie, pe bază de documente, conforme cu reglementările legale în domeniul financiar, înregistrate în contabilitate, următoarele cantităţi minime de hrană complementară, prin administrarea căreia să prevină producerea unor pierderi faunei de interes cinegetic, astfel:
a) furaje fibroase (fân, lucernă, frunzare şi altele): câte 75 kg pentru fiecare exemplar de cerb comun sau cerb lopătar, câte 25 kg pentru fiecare căprior şi câte 1,5 kg pentru fiecare iepure;
b) furaje concentrate (cereale, seminţe, furaje combinate etc.): pentru fiecare exemplar de cerb comun şi cerb lopătar câte 25 kg, pentru fiecare mistreţ câte 60 kg şi pentru fazan şi potârniche câte 6 kg;
c) suculente (fructe proaspete sau conservate, sfeclă, napi, cartofi, gulii, morcovi etc.) în proporţie de 30% din cantităţile de furaje concentrate prevăzute la lit. b), pentru speciile cerb comun, cerb lopătar şi mistreţ, cu posibilitatea compensării acestei cantităţi cu furaje concentrate.
(7) Cantităţile prevăzute la alin. (6) se asigură până la data de 31 octombrie în proporţie de 50%.
(8) Prin excepţie de la prevederile alin. (7), în anii în care se constată fructificaţie abundentă la fag şi cvercinee sau cantităţi de furaje fibroase, suculente sau verzi accesibile faunei cinegetice în fondul cinegetic respectiv, pe bază de documente încheiate în prealabil de gestionar împreună cu administratorul, cantităţile prevăzute la alin. (6) pot fi diminuate cu maximum 50%.
(9) Cantităţile prevăzute la alin. (6) nu cuprind necesarul de hrană care trebuie administrată în teren, în scopul abaterii faunei cinegetice de la frecventarea culturilor agricole, pentru prevenirea pagubelor sau pentru hrănirea acestora în cazul producerii unor calamităţi naturale.
(10) Să asigure şi să organizeze anual evaluarea efectivelor de faună cinegetică conform reglementărilor emise de administrator. În situaţia în care se constată inadvertenţe în înscrisuri (fişe de observaţie, centralizatoare), precum şi între înscrisuri şi realitatea din teren, gestionarul este obligat să efectueze, dacă este posibil, o nouă evaluare pentru speciile în cauză.
(11) Să organizeze practicarea vânătorii care are ca scop dobândirea vânatului, în limitele cotelor de recoltă aprobate, în conformitate cu legea şi cu normele emise în acest scop.
(12) Să nu dăuneze, prin organizarea şi practicarea vânătorii sau prin modul de gospodărire a fondului cinegetic, folosinţei de bază a terenului şi să suporte, în condiţiile legii, toate pagubele produse faţă de terţi din vina sa.
(13) Să ia măsurile privind sarcinile ce îi revin potrivit legii pentru prevenirea producerii de către fauna cinegetică a unor pagube culturilor agricole, silvice sau animalelor domestice şi să suporte pagubele în cazul nerespectării prevederilor legale emise în acest sens.
(14) Să acţioneze cu toate mijloacele de care dispune, inclusiv la solicitarea justificată a administratorului, pentru prevenirea şi combaterea actelor de braconaj sau pentru diminuarea efectelor unor factori negativi care acţionează asupra faunei cinegetice.
(15) Să sesizeze imediat administratorul la apariţia oricărui factor dăunător faunei cinegetice despre care a luat cunoştinţă: epizootii, calamităţi naturale, incendii, inundaţii etc.
(16) Să facă demersurile legale necesare pentru soluţionarea de către organele în drept a cazurilor de braconaj descoperite.
(17) Să completeze şi să transmită la solicitarea administratorului, după două luni de la încheierea sezonului de vânătoare, evidenţele statistice cu privire la fauna de interes cinegetic şi fondul cinegetic, prevăzute de actele normative în vigoare şi de fişa fondului cinegetic.
(18) Să participe o dată la 2 ani sau ori de câte ori este solicitat, ca urmare a unor sesizări, prin personal specializat şi împuternicit, la data şi în locul stabilite de administrator, la controlul modului de gestionare a faunei de interes cinegetic de pe fondul cinegetic şi să aplice, în termenele menţionate în procesul-verbal de control, toate măsurile stabilite de administrator potrivit legii şi prezentului contract.
(19) Să reţină permisele de vânătoare ale posesorilor care au săvârşit pe acest fond cinegetic fapte constatate de personalul propriu şi sancţionate ca infracţiuni sau contravenţii de Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(20) Să reţină, în vederea confiscării, bunurile şi mijloacele care au servit la săvârşirea faptelor constatate de personalul propriu şi sancţionate ca infracţiuni prevăzute de Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi să le predea organelor de cercetare penală.
(21) Să ia măsurile prevăzute de lege împotriva persoanelor care încalcă prevederile actelor normative privind organizarea şi practicarea vânătorii.
(22) Să asigure, în cazul organizaţiilor de vânătoare, îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 12 alin. (10) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(23) Să implementeze, în termenele stabilite, măsurile de gospodărire identificate potrivit prevederilor art. 6 alin. (10).
(24) Să actualizeze, împreună cu administratorul, la solicitarea proprietarului, pe baza documentelor care dovedesc proprietatea, situaţia proprietăţii funciare din cuprinsul fondului cinegetic.
CAPITOLUL IV Termenele contractuale
Art. 8. - Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 10 ani, respectiv de la ............................ la .............................. .
CAPITOLUL V Modalităţile de plată a sumelor datorate pentru folosirea fondului cinegetic
Art. 9. - (1) Pentru gestionarea faunei de interes cinegetic din fondul cinegetic gestionarul va plăti, anual, un tarif de gestionare de ........... euro, determinat în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Plata tarifului stabilit la alin. (1), de către gestionar, se va face potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
a) .......................... proprietarilor terenurilor incluse în fondurile cinegetice;
b) ...................... bugetului de stat, în contul nr. ...................... constituit la .......................................... .
c) ...................... Fondului pentru mediu, în contul nr. ............. constituit la ........................................... .
(3) Plata sumei prevăzute la alin. (2) lit. a) se realizează potrivit prevederilor art. 15 alin. (4) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Plata directă în condiţiile alin. (3) se face de gestionar, în temeiul facturilor emise de persoanele juridice sau pe baza dispoziţiei de plată către casieria gestionarului în cazul persoanelor fizice care fac dovada proprietăţii, la solicitarea acestora.
(5) Plata sumelor prevăzute la alin. (2) lit. c) se realizează de către gestionar, la iniţiativa acestuia, în condiţiile legii.
(6) Tarifele unitare pe unitatea de suprafaţă (ha), corespunzătoare categoriilor de teren, au valori după cum urmează:
a) egale cu tarifele unitare prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul fondurilor cinegetice atribuite direct;
b) egale cu produsul dintre tarifele unitare prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi coeficientul de multiplicare rezultat prin raportul dintre tariful de atribuire reieşit din licitaţia publică şi tariful de pornire la licitaţie calculat în funcţie de tarifele unitare din anexa nr. 3 la Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul fondurilor cinegetice atribuite prin licitaţie publică.
(7) În cazul în care situaţia proprietăţii asupra terenurilor pe care s-a constituit fondul cinegetic se schimbă, gestionarul este obligat să recalculeze şi să achite corespunzător sumele datorate fiecăruia dintre cei prevăzuţi la alin. (2) lit. a).
(8) Plata tarifului prevăzut la alin. (1) se face în lei la cursul zilei în care se emite factura sau dispoziţia de plată, în două tranşe egale, prima până la data de 30 noiembrie a anului în curs şi a doua până la data de 15 mai a anului următor.
(9) Tarifele prevăzute la alin. (1) se achită conform prevederilor legale.
Art. 10. - Neplata sumelor înscrise în facturi şi dispoziţii de plată generează penalizări de 0,12%/zi de întârziere din suma neachitată, în situaţia în care gestionarul nu achită suma în termen de 30 de zile de la primirea facturilor sau a dispoziţiilor de plată.
Art. 11. - Valoarea tarifului de gestionare se modifică anual, prin act adiţional, în conformitate cu art. 15 alin. (2) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
CAPITOLUL VI Alte clauze
Art. 13. - În situaţia în care se constată că evaluarea efectivelor speciilor de faună cinegetică ce populează fondul cinegetic nu s-a efectuat conform instrucţiunilor în vigoare şi nu mai este posibilă refacerea acesteia, administratorul nu aprobă cota de recoltă sau o anulează pe cea aprobată, pentru una sau mai multe specii de faună de interes cinegetic de pe acest fond cinegetic, după caz.
Art. 14. - (1) În executarea prezentului contract administratorul controlează, cel puţin o dată la 2 ani sau ori de câte ori este necesar, ca urmare a unor sesizări, modul în care gestionarul îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale.
(2) Aspectele constatate cu ocazia controlului se vor consemna într-un document semnat de ambele părţi.
(3) Declararea, potrivit legii, a unor părţi din acest fond cinegetic ca arii naturale protejate care nu se includ în fonduri cinegetice sau în care vânătoarea nu este permisă va produce efecte în momentul declarării.
CAPITOLUL VII Încetarea raporturilor contractuale
Art. 15. - Prezentul contract îşi încetează aplicabilitatea, de drept, la expirarea termenului prevăzut la art. 8.
Art. 16. - Încetarea raporturilor contractuale înainte de termenul prevăzut în contract poate fi solicitată oricând de către gestionar sau poate fi stabilită de către administrator, în condiţiile prevăzute de art. 18.
Art. 17. - (1) Raporturile contractuale, în condiţiile art. 16, încetează din momentul în care fondul de vânătoare a fost contractat cu alt gestionar şi predat în condiţiile legii.
(2) Încetarea raporturilor contractuale nu exonerează gestionarul de răspundere faţă de administrator şi de terţi pentru perioada în care a fost parte în contract.
Art. 18. - Rezilierea de drept a contractului din iniţiativa administratorului se realizează fără sesizarea instanţei şi fără punerea în întârziere, cu avizul autorităţii publice centrale în silvicultură, în următoarele cazuri:
a) gestionarul nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată a tarifului de gestionare conform legii şi prezentului contract, într-o perioadă de 30 de zile de la expirarea termenului de plată şi după împlinirea unui termen de 10 zile lucrătoare de la primirea notificării din partea administratorului;
b) gestionarul nu şi-a îndeplinit oricare dintre obligaţiile contractuale prevăzute la art. 7 alin. (1), (2), (4), (6), (10), (16), (17), (18), (22) şi (23);
c) înscrierea de la data încheierii prezentului contract de membri vânători peste numărul maxim determinat în funcţie de suprafaţa minimă prevăzută la art. 5 alin. (3) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
d) scăderea nejustificată a populaţiilor de faună de interes cinegetic la care sunt stabilite efective optime cu mai mult de 20% faţă de momentul preluării gestiunii, dacă efectivele preluate în gestiune au fost mai mici decât efectivele optime, sau cu mai mult de 10% faţă de efectivele optime, dacă efectivele preluate în gestiune au fost mai mari sau egale cu efectivele optime. Sunt considerate motive justificative următoarele: epizootiile declarate oficial, calamităţile declarate oficial, migrarea pe alte fonduri, creşterea efectivelor de specii prădătoare, creşterea efectivelor speciilor concurente, modificarea semnificativă a condiţiilor de biotop;
e) în situaţia în care, prin hotărâre judecătorească irevocabilă, definitivă şi învestită cu titlu executoriu, administratorul este obligat să încheie cu un alt gestionar un contract de gestionare pentru acelaşi fond cinegetic;
f) reducerea numărului de vânători, în cazul asociaţiilor de vânătoare, sub 50% din numărul maxim, calculat în funcţie de suprafaţa minimă prevăzută la art. 5 alin. (3) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
g) gestionarului i se retrage ulterior licenţa.
h) în situaţia în care, prin hotărâre judecătorească irevocabilă, definitivă şi învestită cu titlu executoriu, se constată că atribuirea dreptului de gestionare sau încheierea contractului de gestionare s-a realizat cu încălcarea prevederilor legale;
i) săvârşirea de către aceeaşi persoană angajată a gestionarului, în decurs de 6 luni, pe acelaşi fond cinegetic, a cel puţin două fapte de braconaj prevăzute şi sancţionate de Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
j) gestionarul refuză actualizarea prevederilor prezentului contract, prin încheierea de acte adiţionale impuse de legislaţia în vigoare.
CAPITOLUL VIII Forţa majoră
Art. 19. - (1) Forţa majoră este constatată de autoritatea competentă.
(2) Forţa majoră este un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinovăţiei acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face imposibilă îndeplinirea obligaţiilor contractuale.
(3) Sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei epizootii.
(4) Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract care sunt afectate de evenimentul ce constituie forţa majoră, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
(5) Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
(6) Partea contractantă care este afectată şi/sau care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua toate măsurile care se impun şi care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
(7) Partea afectată de un asemenea eveniment are obligaţia să remită documentaţia care atestă apariţia cazului de forţă majoră în termen de cel mult 30 de zile de la apariţie. Încetarea cazului de forţă majoră se comunică în termen de 15 zile de la încetare.
CAPITOLUL IX Daune
Art. 20. - Eventualele daune produse de către gestionar prin acţiunile pe care le întreprinde pe acest fond cinegetic faunei cinegetice, culturilor agricole, silvice sau animalelor domestice, precum şi unor terţe persoane se suportă de către acesta, potrivit legii.
Art. 21. - Cheltuielile generate de refacerea potenţialului cinegetic al acestui fond cinegetic la nivelul la care a fost preluat de către gestionar sunt suportate de către acesta, la rezilierea sau la încetarea contractului, numai în măsura în care se dovedeşte că a încălcat, cu vinovăţie, clauzele contractuale.
CAPITOLUL X Litigii
Art. 22. - Eventualele litigii între gestionar şi administrator se soluţionează de către instanţele judecătoreşti competente.
CAPITOLUL XI Dispoziţii finale
Art. 23. - (1) Prezentul contract intră în vigoare la data predării gestiunii de către fostul gestionar, respectiv la data primirii acesteia de către actualul gestionar.
(2) Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ............., în 3 exemplare, dintre care două exemplare pentru administrator şi unul pentru gestionar.
       ADMINISTRATOR                GESTIONAR
     Reprezentanţi legali:           Reprezentanţi legali:
........................................  ........................................
........................................  ........................................
........................................  ........................................
    (nume, prenume, funcţia)          (nume, prenume, funcţia)

   (2) În cadrul administratorului funcţionează un organ distinct, specializat în domeniul cinegetic.
   (3) Pe lângă autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură funcţionează Consiliul Naţional de Vânătoare, înfiinţat prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, compus din reprezentanţi ai administratorului, ai autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului, ai autorităţii naţionale sanitare veterinare, ai unităţilor de învăţământ superior şi de cercetare cu profil cinegetic din România şi ai gestionarilor fondurilor cinegetice proporţional cu suprafaţa fondurilor cinegetice gestionate.
    ___________
    Pus în aplicare prin Ordin nr. 862/2010 începând cu 17.10.2012.
    Pus în aplicare prin Regulament din 03/06/2010 începând cu 18.06.2010.
    Alineatul (3) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   (4) Administratorul adoptă orice alte măsuri necesare, în acord cu dispoziţiile legale privind regimul cinegetic.
   Art. 7. - Categoriile de gestionari cu care se pot încheia contracte de gestionare a faunei de interes cinegetic sunt următoarele:
   a) administratorii pădurilor proprietate privată;
   b) administratorii pădurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale;
   c) organizaţiile de vânătoare;
   d) administratorul pădurilor proprietate publică a statului;
   e) instituţiile publice care au ca obiect de activitate cercetarea ştiinţifică în domeniul cinegetic;
   f) instituţiile de învăţământ care au ca discipline de studiu vânatul şi vânătoarea.
   Art. 8. - (1) Atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice se realizează de către administrator pe fonduri cinegetice, prin următoarele modalităţi:
   a) direct;
   b) prin licitaţie publică, pentru fondurile cinegetice neatribuite în condiţiile prevăzute la lit. a).
   (2) Atribuirea directă prevăzută la alin. (1) lit. a) se realizează pentru următoarele categorii de fonduri cinegetice:
   a) fondurile cinegetice pentru care proprietarii, persoane fizice şi/sau juridice, inclusiv unităţile administrativ-teritoriale, individual ori într-o asociaţie legal constituită în scopul propunerii gestionarului faunei cinegetice, fac dovada că au în proprietate terenuri care reprezintă peste 50% din suprafaţa fiecărui fond cinegetic. Acest tip de atribuire se realizează în favoarea gestionarului propus de către proprietarii terenurilor, pentru o perioadă de 10 ani;
   b) fondurile cinegetice neatribuite în condiţiile prevăzute la lit. a) se atribuie, în condiţiile legii, după cum urmează:
   1. organizaţiilor vânătoreşti care la data atribuirii gestionează cel puţin 5 fonduri cinegetice li se atribuie, în calitate de gestionari consacraţi, la cerere, câte 5 fonduri cinegetice dintre cele pe care le gestionează şi au rămas neatribuite. După atribuirea celor 5 fonduri cinegetice, li se mai atribuie direct încă 50% din numărul fondurilor cinegetice pe care le-au gestionat şi au rămas neatribuite;
   2. organizaţiilor vânătoreşti, instituţiilor de învăţământ de stat care au ca discipline de studiu vânatul şi vânătoarea şi instituţiilor de stat care au ca obiect de activitate cercetarea ştiinţifică în domeniul cinegetic, care la data atribuirii gestionează până la 5 fonduri cinegetice, în calitate de gestionari consacraţi, li se atribuie în gestiune, la cerere, aceleaşi fonduri cinegetice rămase neatribuite direct;
   3. administratorului pădurilor proprietate publică a statului, în calitate de gestionar consacrat, i se atribuie, la cerere, 200 de fonduri cinegetice dintre cele pe care le gestionează şi au rămas neatribuite direct şi 50% din restul fondurilor cinegetice pe care le-a gestionat şi au rămas neatribuite;
   c) fondurile cinegetice care nu au fost atribuite în condiţiile prevăzute la lit. a) şi b), pentru care statul este proprietar al fondului funciar în suprafaţă mai mare de 50% din suprafaţa fiecărui fond cinegetic. Acest tip de atribuire se poate realiza pentru instituţiile de stat care au ca obiect de activitate cercetarea ştiinţifică în domeniul cinegetic şi pentru instituţiile de învăţământ de stat care au ca disciplină de studiu vânatul şi vânătoarea.
   (3) Numărul fondurilor cinegetice rezultat prin aplicarea procentelor prevăzute la alin. (2) lit. b) se rotunjeşte în plus, dacă este cazul, până la nivel de număr întreg.
   (4) Atribuirea dreptului de gestionare se realizează ori de câte ori este cazul, ca urmare a încetării contractelor anterioare de gestionare a fondurilor cinegetice, din orice motive.
    ___________
    Art. 8. a fost modificat prin punctul 2. din Ordonanţă de urgenţă nr. 102/2010 începând cu 03.12.2010.

   Art. 9. - (1) La încredinţarea gestiunii, administratorul încheie cu gestionarul un contract de gestionare pentru 10 ani.
   (2) Gestionarul este obligat să plătească tariful de gestionare anual, în două tranşe egale, prima până la data de 30 noiembrie a anului în curs şi a doua până la data de 15 mai a anului următor.
   (3) Tariful de gestionare prevăzut la alin (2) nu este purtător de TVA şi se calculează pentru sezonul de vânătoare 15 mai anul curent - 14 mai anul viitor.
    ___________
    Alineatul (3) a fost introdus prin punctul 4. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   (4) Plata tarifului de gestionare pentru situaţiile în care contractul de gestionare încetează în cursul sezonului de vânătoare se face proporţional cu numărul de zile calendaristice din sezonul de vânătoare în care fiecare gestionar are în gestiune fauna cinegetică, independent de nivelul realizării cotelor de recoltă, după cum urmează:
   a) pentru perioada cuprinsă între începutul sezonului de vânătoare şi data predării-preluării gestiunii faunei cinegetice din fondul cinegetic în cauză se achită de către gestionarul titular al contractului de gestionare care a încetat;
   b) pentru perioada cuprinsă între data predării-preluării gestiunii faunei cinegetice din fondul cinegetic în cauză şi sfârşitul sezonului de vânătoare se achită de către gestionarul titular al noului contract de gestionare.
    ___________
    Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 3. din Ordonanţă de urgenţă nr. 102/2010 începând cu 03.12.2010.

   (5) Gestionarii care au în gestiune fonduri cinegetice pot face, de comun acord, schimb de gestiuni, cu avizul administratorului fondului cinegetic naţional. Schimbul se realizează cu păstrarea clauzelor cuprinse în contractele iniţiale, modificându-se doar titularii de contracte prin acte adiţionale încheiate între administrator şi gestionarii în cauză.
    ___________
    Alineatul (5) a fost introdus prin punctul 3. din Ordonanţă de urgenţă nr. 102/2010 începând cu 03.12.2010.

   Art. 10. - În vederea creării şi stabilirii dreptului de gestionare pentru fauna din fondurile cinegetice, în conformitate cu prevederile prezentei legi, statul român, în calitate de proprietar de fond funciar, este reprezentat de administrator, astfel cum este definit la art. 1 lit. a).
    ___________
    Art. 10. a fost modificat prin punctul 4. din Ordonanţă de urgenţă nr. 102/2010 începând cu 03.12.2010.

   Art. 11. - (1) Fiecare instituţie de învăţământ de stat care are ca disciplină de studiu vânatul şi vânătoarea are dreptul de a gestiona în scop didactic câte un fond cinegetic din judeţul în care aceasta îşi are sediul sau din judeţele limitrofe.
   (2) Instituţiile de învăţământ superior de stat care au în programă, ca disciplină de studiu, cel puţin 2 ani, vânatul şi vânătoarea au dreptul de a gestiona în scop didactic maximum 3 fonduri cinegetice din judeţul în care acestea îşi au sediul sau din judeţele limitrofe.
    ___________
    Art. 11. a fost modificat prin punctul 5. din Ordonanţă de urgenţă nr. 102/2010 începând cu 03.12.2010.

   Art. 12. - (1) Atribuirea în gestiune se realizează în maximum 60 de zile de la data încetării din orice cauză a contractului de gestionare anterior.
   (2) Pe perioada de încetare a contractului de gestionare anterior şi până la preluarea efectivă în gestiune de către noul gestionar a fondului cinegetic, în baza noului contract de gestionare, gestionarul fondului cinegetic se asigură de fostul gestionar.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   (3) Pe durata prevăzută la alin. (2) drepturile şi obligaţiile gestionarului sunt cele prevăzute în contractul de gestionare anterior.
   (4) Fondurile cinegetice pentru care din culpa câştigătorului licitaţiei nu a fost încheiat contractul de gestionare în termen de 30 de zile de la data dobândirii acestui drept se scot din nou la licitaţie, în termen de maximum 60 de zile. Licitaţia se repetă până se asigură atribuirea în gestiune, în condiţiile art. 8.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   (5) În situaţia în care în timpul derulării unui contract de gestionare, pe suprafaţa unui fond cinegetic se constituie, în condiţiile legii, arie naturală protejată din categoria căreia suprafaţa nu se include în suprafaţa fondurilor cinegetice, contractul de gestionare încheiat iniţial se modifică prin act adiţional, până la începerea următorului sezon de vânătoare, la iniţiativa administratorului, prin derogare de la prevederile art. 5, chiar dacă suprafaţa sa are minimum jumătate din suprafaţa minimă prevăzută de prezenta lege pentru etajul altitudinal respectiv.
    ___________
    Alineatul (5) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   (6) În cazurile în care suprafaţa fondului cinegetic rezultat în condiţiile alin. (5) este mai mică decât jumătatea suprafeţei minime prevăzute de prezenta lege pentru etajul altitudinal respectiv, fondul cinegetic se desfiinţează, suprafaţa rezultată rearondându-se, după caz, unuia sau mai multor fonduri cinegetice vecine, cu respectarea principiilor de constituire a fondurilor cinegetice.
    ___________
    Alineatul (6) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   (7) Fondurile cinegetice rezultate în condiţiile alin. (6) se scot la licitaţie dacă gestionarul acestora nu este de acord cu modificarea limitelor fondului cinegetic pentru care are contract de gestionare şi cu modificarea sumei de plată, în conformitate cu suprafaţa rezultată ca urmare a aplicării prevederilor alin. (6).
    ___________
    Alineatul (7) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   (8) Fauna cinegetică din fondurile cinegetice pentru care, din diverse motive, nu se încheie contracte de gestionare înăuntrul perioadei prevăzute la alin. (1) se încredinţează pentru gestionare administratorului pădurilor proprietate publică a statului, continuându-se procedura de scoatere la licitaţie.
    ___________
    Alineatul (8) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   (9) În perioada în care gestionează fauna cinegetică în condiţiile alin. (8), administratorul pădurilor proprietate publică a statului este scutit de plata tarifului de gestionare.
   (10) Organizaţiile vânătoreşti care încheie contracte de gestionare a faunei cinegetice în condiţiile prezentei legi au obligaţia ca în termen de maximum 90 de zile de la încheierea contractelor de gestionare să deţină un număr de vânători, înscrişi în evidenţele proprii, de cel puţin 50% din numărul maxim de vânători determinat în funcţie de suprafaţa fondului de vânătoare în cauză şi de suprafaţa minimă prevăzută la art. 5 alin. (3).
    ___________
    Alineatul (10) a fost introdus prin punctul 6. din Ordonanţă de urgenţă nr. 102/2010 începând cu 03.12.2010.

   (11) Neîndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (10) determină rezilierea de drept a contractului de gestionare, fără alte proceduri prealabile.
    ___________
    Alineatul (11) a fost introdus prin punctul 6. din Ordonanţă de urgenţă nr. 102/2010 începând cu 03.12.2010.

   Art. 13. - (1) Pentru pagubele produse culturilor agricole, silvice şi animalelor domestice de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic, cuprinse în anexele nr. 1 şi 2, se acordă despăgubiri.
   (2) Despăgubirile pentru pagubele produse de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexa nr. 1 se suportă după cum urmează:
   a) pentru pagubele produse în fondurile cinegetice şi în intravilan - de gestionarul faunei cinegetice de pe cuprinsul fondurilor cinegetice în cauză, dacă acesta nu şi-a îndeplinit obligaţiile pentru prevenirea pagubelor;
   b) pentru pagubele produse în ariile naturale protejate, neincluse în fonduri cinegetice sau în care vânătoarea nu este admisă - de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, din bugetul aprobat cu această destinaţie.
   (3) Pentru situaţiile în care atât gestionarul, cât şi proprietarii de culturi agricole, silvice şi de animale domestice şi-au îndeplinit toate obligaţiile pentru prevenirea pagubelor, despăgubirile se suportă de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, din bugetul aprobat cu această destinaţie.
   (4) Despăgubirile pentru pagubele produse de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexa nr. 2 se suportă de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, din bugetul aprobat cu această destinaţie.
    ___________
    Pus în aplicare prin Hotărâre nr. 1679/2008 începând cu 29.12.2008.
    ___________
    Art. 13. a fost modificat prin punctul 7. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   Art. 14. - (1) Gestionarul este obligat la repararea prejudiciului produs din culpa sa faunei cinegetice pe care o gestionează.
   (2) Prejudiciul prevăzut la alin. (1) constă în scăderea nivelului calitativ şi/sau numeric al faunei cinegetice şi se calculează conform valorilor de despăgubiri prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.
   (3) Pagubele cauzate faunei de interes cinegetic sau pierderile de orice natură cauzate acesteia, care se înregistrează prin gestionarea necorespunzătoare a vânatului, se investighează de către experţi tehnici în vânătoare sau de către experţi tehnici judiciari în vânătoare, după caz.
   Art. 15. - (1) În cazul fondurilor cinegetice pentru care s-au încheiat contracte de gestionare a faunei de interes cinegetic, gestionarul asigură plata tarifului de gestionare după cum urmează:
   a) 81% din tarif, proprietarilor terenurilor;
   b) 16% din tarif, bugetului de stat;
   c) 3% din tarif, Fondului pentru mediu.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   (2) Tariful de gestionare pentru fondurile cinegetice care se atribuie direct, în condiţiile art. 8 alin. (2), precum şi tariful de pornire la licitaţie pentru fondurile cinegetice care se atribuie prin licitaţie publică, în condiţiile art. 8 alin. (1) lit. b), se stabilesc potrivit modului de calcul prevăzut în anexa nr. 3.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 7. din Ordonanţă de urgenţă nr. 102/2010 începând cu 03.12.2010.

   (3) Dacă suprafaţa productivă din cuprinsul fondurilor cinegetice suferă modificări, tarifele de gestionare se actualizează prin acte adiţionale până la data de 15 martie a sezonului de vânătoare în curs.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 7. din Ordonanţă de urgenţă nr. 102/2010 începând cu 03.12.2010.

   (31) Neîncheierea actelor adiţionale potrivit prevederilor alin. 3 din vina gestionarului conduce la pierderea dreptului acestuia de a practica vânătoarea pentru sezonul de vânătoare următor.
    ___________
    Alineatul (31) a fost introdus prin punctul 9. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   (4) Plata sumei datorate proprietarilor se realizează după cum urmează:
   a) direct, proprietarilor persoane fizice sau persoane juridice care deţin individual suprafeţe de teren mai mari de 50 ha;
    ___________
    Litera a) a fost modificată prin punctul 8. din Ordonanţă de urgenţă nr. 102/2010 începând cu 03.12.2010.

   b) direct, administratorilor terenurilor proprietate a statului, care administrează suprafeţe de teren mai mari de 50 ha;
   c) direct, asociaţiilor de proprietari constituite în scopul dobândirii dreptului de gestionare;
   d) primăriilor, pe teritoriul administrativ-teritorial al cărora se găsesc terenurile, în cazul proprietăţilor persoanelor fizice sau persoanelor juridice mai mici de 50 ha.
   (5) Plata se face de către gestionar, la solicitarea persoanelor fizice şi/sau juridice care fac dovada proprietăţii terenurilor, în condiţiile legii.
    ___________
    Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 9. din Ordonanţă de urgenţă nr. 102/2010 începând cu 03.12.2010.

   (6) Sumele datorate proprietarilor şi administratorilor terenurilor proprietate publică a statului se stabilesc în funcţie de:
   a) categoria de folosinţă a terenului avut în proprietate sau în administrare;
   b) ponderea suprafeţei de teren avute în proprietate sau în administrare în suprafaţa totală a categoriei de folosinţă respective din fondul cinegetic;
   c) valoarea corespunzătoare tarifului de gestionare pentru suprafaţa totală a categoriei de folosinţă respective din fondul cinegetic.
    ___________
    Alineatul (6) a fost modificat prin punctul 9. din Ordonanţă de urgenţă nr. 102/2010 începând cu 03.12.2010.

   (7) Administratorul pădurilor proprietate publică a statului are obligaţia să asigure, cu titlu gratuit, în fondul forestier proprietate publică a statului, terenuri libere de vegetaţie forestieră dintre cele existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, destinate, prin amenajamentul silvic, cultivării, depozitării şi distribuirii hranei complementare a vânatului sau amplasării construcţiilor şi instalaţiilor vânătoreşti, inclusiv a fazaneriilor existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, în suprafaţă de minimum:
   a) 1 ha pentru 1.000 ha de pădure în etajul altitudinal de munte;
   b) 2 ha pentru 1.000 ha de pădure în etajul altitudinal de deal;
   c) 3 ha pentru 1.000 ha de pădure în etajul altitudinal de câmpie.
    ___________
    Alineatul (7) a fost modificat prin punctul 8. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   (71) Gestionarii au obligaţia de a prelua terenurile asigurate potrivit prevederilor alin. (7) pe baza unui document de predare-preluare, în prezenţa reprezentantului administratorului.
    ___________
    Alineatul (71) a fost introdus prin punctul 10. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   (8) Proprietarii şi deţinătorii de terenuri cu orice titlu, precum şi executanţii de lucrări de orice natură pe terenurile din fondurile cinegetice sunt obligaţi să ia măsurile prevăzute de lege pentru protecţia faunei cinegetice şi a mediului său de viaţă şi răspund pentru pagubele pe care le produc acestora prin acţiuni ilicite săvârşite cu intenţie sau din culpă.
    ___________
    Alineatul (8) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.
    ___________
    Pus în aplicare prin Ordin nr. 917/2007 începând cu 21.11.2007.

   
CAPITOLUL III

  Protecţia faunei de interes cinegetic

   Art. 16. - (1) În vederea creării bazei ştiinţifice pentru gestionarea durabilă a faunei de interes cinegetic se înfiinţează, în cadrul institutului care realizează cercetarea ştiinţifică pentru silvicultură, o secţie de cercetări cinegetice.
   (2) În subordinea institutului prevăzut la alin. (1) funcţionează câte un staţionar în fiecare regiune de dezvoltare economică.
   (3) Atribuţiile şi regulamentul de funcţionare a institutului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
   Art. 17. - (1) Gestionarii sunt obligaţi să asigure gospodărirea faunei de interes cinegetic, cu respectarea principiului durabilităţii, pe baza studiilor de evaluare şi a planurilor de management cinegetic întocmite pentru fiecare fond cinegetic, pentru perioada de valabilitate a contractului de gestionare.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 11. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   (2) Studiile de evaluare a efectivelor speciilor admise la vânătoare se întocmesc anual de către personalul cu specializare silvică sau cinegetică angajat al gestionarului fondurilor cinegetice şi vor fi supuse aprobării administratorului.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 11. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   (21) Planurile de management cinegetic se întocmesc pentru o perioadă de 10 ani de către personalul cu specializare superioară silvică sau cinegetică angajat al gestionarului şi se supun aprobării administratorului în termen de 6 luni de la primirea în gestiune a fondurilor de vânătoare.
    ___________
    Alineatul (21) a fost introdus prin punctul 12. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   (22) În situaţia fondurilor cinegetice care se suprapun peste ariile naturale protejate, planurile de management cinegetic vor fi corelate cu planurile de management al ariilor naturale protejate.
    ___________
    Alineatul (22) a fost introdus prin punctul 12. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   (23) În fondurile cinegetice care cuprind şi arii naturale protejate, evaluarea populaţiilor din speciile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 se realizează împreună cu reprezentanţii administraţiilor ariilor naturale protejate.
    ___________
    Alineatul (23) a fost introdus prin punctul 12. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   (3) Managementul populaţiei faunei de interes cinegetic din suprafeţele neincluse în fondurile cinegetice se face de către consiliile locale, pentru intravilanul localităţilor, în baza hotărârilor proprii, aprobate de agenţia locală de protecţie a mediului, respectiv de către administraţiile ariilor protejate, în baza hotărârilor consiliilor ştiinţifice ale acestora, conform prevederilor din planul de management şi, după caz, din regulamentul ariilor naturale protejate respective.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   (4) Managementul populaţiei faunei de interes cinegetic din parcuri naţionale, rezervaţii ştiinţifice, zone cu protecţie strictă sau zone de protecţie integrală din celelalte arii naturale protejate incluse în fonduri cinegetice se face de către administraţiile ariilor protejate, în baza hotărârilor consiliilor ştiinţifice ale acestora, conform prevederilor din planul de management şi, după caz, din regulamentul ariilor naturale protejate respective.
    ___________
    Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 13. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   Art. 18. - Gestionarii sunt obligaţi să asigure paza faunei de interes cinegetic, în condiţiile legii, cu cel puţin un paznic de vânătoare pe fond.
   Art. 19. - (1) În scopul conservării biodiversităţii, regimul juridic al vânării mamiferelor şi păsărilor, inclusiv a celor migratoare, este reglementat de prezenta lege şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 14. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   (2) Speciile de mamifere şi păsări, inclusiv cele migratoare, la care vânarea este interzisă, se supun derogărilor stabilite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanţă de urgenţă nr. 154/2008 începând cu 25.11.2008.

   (21) Evaluarea populaţiilor din speciile prevăzute în anexa nr. 2 se realizează de către gestionar, sub coordonarea autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului şi a administratorului.
    ___________
    Alineatul (21) a fost introdus prin punctul 15. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   (3) Pisicile şi câinii sălbăticiţi sau hoinari găsiţi pe suprafeţele fondurilor cinegetice se împuşcă fără restricţii şi fără obligarea la despăgubiri, iar fapta nu constituie infracţiune.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   (4) Pisicile şi câinii care sunt în situaţia prevăzută la alin. (3) se împuşcă de către personalul de specialitate al gestionarului fondului cinegetic sau de vânători, cu ocazia acţiunilor organizate în acest scop, la care participă şi personal de specialitate al gestionarului sau cu ocazia vânătorilor organizate.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   (5) Vânatul recoltat în condiţiile alin. (1) şi (2), în baza autorizaţiei de vânătoare individuale, se crotaliază după recoltare, înainte de părăsirea fondului cinegetic conform normelor stabilite de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.
    ___________
    Alineatul (5) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   Art. 20. - (1) În vederea conservării faunei de interes cinegetic, administratorul, împreună cu autoritatea publică centrală care răspunde de protecţia mediului şi cu gestionarul fondului cinegetic, delimitează în fiecare fond cinegetic una sau mai multe zone de linişte a faunei cinegetice, în care se iau măsuri suplimentare de protecţie prin planurile de management cinegetic.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 16. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   (2) Suprafaţa zonelor de linişte a faunei cinegetice însumează minimum 10% din suprafaţa totală a fiecărui fond cinegetic.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   (3) Acolo unde există arii naturale protejate încadrate în alte categorii de management decât cele prevăzute la art. 1 lit. j) sau coridoare ecologice de migraţie ori habitate naturale de interes comunitar, zonele de linişte se constituie integral sau parţial, după caz, în suprafaţa acestora.
   Art. 21. - (1) Popularea cu exemplare din speciile de vânat inexistente în fondurile cinegetice din România se poate face numai dacă:
   a) anterior acţiunii de populare au fost realizate experimente în România de către sau sub supravegherea unei instituţii de cercetare ori de învăţământ superior cu activitate cinegetică;
   b) ulterior experimentelor au fost realizate studii de impact avizate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură şi aprobate de autoritatea publică centrală care răspunde de protecţia mediului.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   (2) Popularea cu exemplare importate din speciile din fauna de interes cinegetic indigene se realizează pe baza aprobării date de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în baza certificării calităţii genetice a acestora, dată de o instituţie ştiinţifică cu activitate cinegetică, cu acordul autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 3. din Lege nr. 197/2007 începând cu 16.07.2007.

   (3) În funcţie de rezultatul experimentelor şi al studiilor de impact, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură face propuneri de completare a anexei nr. 1 sau 2, după caz, cu acordul autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului.
   Art. 22. - (1) Acţiunea de capturare a vânatului viu este admisă în cadrul cotei de recoltă aprobate, prin metode şi mijloace reglementate care nu vatămă exemplarul/exemplarele, numai sub directa îndrumare a personalului de specialitate.
   (2) Capturarea exemplarelor de faună de interes cinegetic în scop de cercetare ştiinţifică se poate face şi în perioadele în care vânătoarea este interzisă, cu condiţia eliberării exemplarului/exemplarelor capturat/capturate în teritoriul de unde a/au fost capturat/capturate şi cu înştiinţarea autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului. În acest caz, numărul exemplarelor eliberate nu diminuează cota de recoltă.
   Art. 23. - (1) În scopul gestionării durabile a faunei de interes cinegetic, se interzic:
   a) popularea fondurilor cinegetice cu exemplare bolnave, degenerate sau provenind din crescătoriile de vânat destinate altor scopuri;
    ___________
    Litera a) a fost modificată prin alineatul din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   b) lăsarea animalelor domestice libere sau păşunatul cu acestea în fondul forestier;
    ___________
    Litera b) a fost modificată prin punctul 17. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   c) Abrogată prin punctul 18. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.
   d) înfiinţarea, întreţinerea sau recoltarea culturilor agricole, fără asigurarea protecţiei faunei de interes cinegetic;
   e) Abrogată prin punctul 18. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.
   f) distrugerea sau degradarea instalaţiilor vânătoreşti de orice fel ori a culturilor pentru vânat;
   g) lăsarea liberă a câinilor de vânătoare sau a celor însoţitori de turme sau cirezi în fondurile cinegetice, altfel decât vaccinaţi sau dehelmintizaţi;
    ___________
    Litera g) a fost modificată prin alineatul din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   h) circulaţia persoanelor sau a mijloacelor de transport însoţite de câini liberi, legaţi ori captivi, care aparţin altor categorii decât câinii de vânătoare sau însoţitorii de turme ori cirezi, altfel decât vaccinaţi sau dehelmintizaţi;
   i) permiterea însoţirii, în fondurile cinegetice, a turmelor şi cirezilor, precum şi a mijloacelor de transport de orice fel, de câini care nu poartă jujeu;
    ___________
    Litera i) a fost modificată prin alineatul din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   j) circulaţia, pe fondurile cinegetice, a persoanelor însoţite de câini, fără a fi purtaţi în lesă, din alte rase decât cele admise la vânătoare în România;
    ___________
    Litera j) a fost modificată prin alineatul din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   k) permiterea însoţirii turmelor şi cirezilor de către câini însoţitori al căror număr este mai mare de 3 în zona de munte, de 2 în zona de deal şi de 1 la câmpie. În acest număr se includ şi câinii care asigură paza stânei;
   l) hrănirea complementară a vânatului, cu încălcarea reglementărilor în vigoare;
   m) mutarea de către personal neautorizat a hranei destinate vânatului;
   n) distrugerea sau sustragerea hranei destinate vânatului;
   o) Abrogată prin punctul 18. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.
   p) nepredarea către gestionar sau către un reprezentant al acestuia, în termen de 7 zile de la momentul găsirii, a coarnelor lepădate de cervide;
   q) neanunţarea celei mai apropiate primării despre existenţa în fondurile cinegetice a unor cadavre de animale din speciile de faună de interes cinegetic;
    ___________
    Litera q) a fost modificată prin alineatul din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   r) naturalizarea exemplarelor de vânat sau prelucrarea celorlalte produse ale vânatului, altele decât carnea, în scop de comercializare sau ca prestare de servicii, fără ţinerea evidenţei potrivit modelului stabilit de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură;
   s) depozitarea în teren sau utilizarea în combaterea dăunătorilor vegetali şi animali ai culturilor agricole sau silvice a substanţelor chimice toxice pentru fauna de interes cinegetic, fără luarea măsurilor de protecţie a acestora;
   ş) lăsarea în libertate a animalelor domestice sau a metişilor acestora, în scopul sălbăticirii;
   t) lăsarea în libertate în fondurile cinegetice a exemplarelor din specii de animale sălbatice care nu sunt incluse în anexa nr. 1 sau 2;
    ___________
    Litera t) a fost modificată prin alineatul din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   ţ) producerea, procurarea, comercializarea şi deţinerea curselor de orice fel destinate capturării sau uciderii vânatului, fără aprobarea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;
   u) nerespectarea prevederilor referitoare la vânătoare cuprinse în planurile de management şi în regulamentele ariilor naturale protejate, altele decât cele aflate în categoriile pe suprafeţele cărora nu se constituie fonduri cinegetice;
    ___________
    Litera u) a fost modificată prin alineatul din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   v) distrugerea materialelor de conştientizare privind fauna de interes cinegetic şi vânătoarea, a indicatoarelor pentru orientarea în fondurile cinegetice;
    ___________
    Litera v) a fost modificată prin alineatul din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   w) deranjarea exemplarelor de faună de interes cinegetic în scopul fotografierii sau filmării, în afara traseelor turistice sau a căilor de comunicaţie.
   x) Abrogată prin punctul 2. din Ordonanţă de urgenţă nr. 154/2008 începând cu 25.11.2008.
   (11) Prevederile art. 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.
    ___________
    Alineatul (11) a fost introdus prin punctul 3. din Ordonanţă de urgenţă nr. 154/2008 începând cu 25.11.2008.

   (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. b), este permis păşunatul vitelor mari dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:
   a) suprafeţele pe care se păşunează sunt suprafeţe în care arboretele rezultate prin regenerare naturală au vârsta mai mare de 15 ani sau suprafeţe pe care plantaţiile realizate au starea de masiv încheiată şi înălţime mai mare de 3 metri;
   b) nu există păşune comunală.
   (3) În situaţiile prevăzute la alin. (2), păşunatul este permis cu acordul scris al proprietarului pădurii şi al gestionarului fondului cinegetic.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 20. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   (4) Pentru asigurarea scopului prevăzut la alin. (1), gestionarii fondurilor cinegetice sunt obligaţi să predea exemplarele din speciile de faună cinegetică găsite, rănite sau bolnave în fondurile cinegetice pe care le gestionează, staţionarului care funcţionează în cadrul regiunii de dezvoltare economică.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   (5) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (4), gestionarilor fondurilor cinegetice din care provin exemplarele predate la staţionare nu li se reduc cotele de recoltă aprobate.
    ___________
    Alineatul (5) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   
CAPITOLUL IV

  Exercitarea vânătorii

   Art. 24. - Speciile de interes cinegetic admise la vânătoare se vânează în numărul, în locurile, în perioadele şi cu mijloacele admise de lege, cu respectarea reglementărilor privind autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii.
    ___________
    Art. 24. a fost modificat prin punctul 21. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   Art. 25. - Speciile de interes cinegetic sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.
   Art. 26. - (1) Perioadele în care se poate practica vânătoarea la speciile de mamifere sunt precizate în anexa nr. 1 lit. A.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 22. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   (11) Perioadele în care se poate practica vânătoarea la păsări, inclusiv cele migratoare, stabilite în concordanţă cu prevederile art. 33 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, sunt precizate în anexa nr. 1 lit. B.
    ___________
    Alineatul (11) a fost introdus prin punctul 23. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   (12) Prin excepţie de la prevederile alin. (11), vânătoarea la păsări migratoare în fondurile cinegetice care se suprapun pe teritoriul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei ĞDelta Dunăriiğ începe cu 15 zile mai târziu faţă de datele înscrise în anexa nr. 1 lit. B.
    ___________
    Alineatul (12) a fost introdus prin punctul 23. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   (2) În situaţii de excepţie, motivate de menţinerea biodiversităţii faunei sălbatice şi de păstrarea echilibrului ecologic, bazate pe cercetări ştiinţifice, administratorul împreună cu autoritatea publică centrală care răspunde de protecţia mediului propun restrângerea sau extinderea perioadei de vânătoare la unele specii de interes cinegetic.
   (3) În vederea prelevării de probe biologice necesare stabilirii statusului de sănătate a animalelor sălbatice, administratorul poate aproba, la solicitarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu avizul autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului, recoltarea de către gestionarii fondurilor cinegetice a unor exemplare, în număr limitat, din speciile cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 în orice perioadă a anului.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   Art. 27. - (1) Vânătoarea se exercită numai de către vânători care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
   a) posedă permis de vânătoare cu arma;
   b) posedă autorizaţii eliberate de gestionar;
    ___________
    Litera b) a fost modificată prin punctul 24. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   c) posedă permis de armă tip B;
    ___________
    Litera c) a fost modificată prin punctul 24. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   d) posedă asigurare obligatorie împotriva accidentelor.
   (2) Abrogat prin punctul 25. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.
   Art. 28. - (1) Permisele de vânătoare prevăzute la art. 27 pot fi:
   a) permanente;
   b) temporare.
   (2) Permisele de vânătoare permanente se tipăresc, se înseriază, se gestionează şi se eliberează cetăţenilor cu domiciliul sau rezidenţa în România de către organizaţiile vânătoreşti care au în gestiune fonduri cinegetice, conform modelului aprobat de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   (3) Condiţiile pe care un solicitant trebuie să le îndeplinească, cumulativ, pentru a se încadra în una dintre categoriile prevăzute la alin. (2) sunt următoarele:
   a) vârsta minimă de 18 ani;
   b) să fi efectuat un an de stagiatură sub îndrumarea organizaţiei vânătoreşti care gestionează cel puţin un fond cinegetic, la care solicită să fie înscris;
    ___________
    Litera b) a fost modificată prin alineatul din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   c) să fi luat parte la minimum o instruire practică într-un poligon de tir;
   d) să fi fost declarat admis la examenul organizat pentru obţinerea permisului de vânătoare permanent, susţinut în faţa unei comisii mixte, constituită din reprezentanţii autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi ai asociaţiilor, uniunilor sau federaţiilor naţionale de profil recunoscute la nivel naţional şi internaţional şi înfiinţate prin lege;
   e) în ultimii 3 ani să nu fi săvârşit fapte care sunt încadrate ca infracţiuni, conform prezentei legi.
   (4) Permisul de vânătoare temporar se eliberează de către gestionarii fondurilor cinegetice, la cererea:
   a) apatrizilor cu domiciliul în străinătate care în ţara de domiciliu sunt vânători şi dacă sunt veniţi în România pentru acţiuni de vânătoare, dacă în ţara de unde vin aceştia vânătorii români pot practica vânătoarea numai pe baza unei licenţe emise de autorităţile competente;
   b) cetăţenilor străini care în ţara de domiciliu sunt vânători şi dacă sunt veniţi în România pentru acţiuni de vânătoare, dacă în ţara de unde vin aceştia vânătorii români pot practica vânătoarea numai pe baza unei licenţe emise de autorităţile competente.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 10. din Ordonanţă de urgenţă nr. 102/2010 începând cu 03.12.2010.

   (5) Regulamentul pentru preschimbarea permiselor de vânătoare aflate în uz şi pentru obţinerea permiselor de vânătoare în condiţiile prezentei legi se aprobă prin ordin al administratorului.
    ___________
    Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 26. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   (6) Examenul pentru obţinerea calităţii de vânător se organizează pe judeţe, în conformitate cu regulamentul aprobat prin ordin al administratorului.
    ___________
    Alineatul (6) a fost modificat prin punctul 26. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.
    ___________
    Pus în aplicare prin Anexă din 25/08/2009 începând cu 02.09.2009.
    Pus în aplicare prin Regulament din 25/08/2009 începând cu 02.09.2009.
    Pus în aplicare prin Regulament din 25/08/2009 începând cu 02.09.2009.

   
Punere în aplicare Art. 28. prin Anexă Nr. 6 la Regulamentul pentru obţinerea permiselor de vânătoare... din 25/08/2009 :
ANEXA Nr. II
CONŢINUTUL ŞI MODELUL
permisului de vânătoare permanent
IMAGINE
- Format tip cartelă, tipărită pe o singură faţă, cu dimensiunile: 85,72 mm lungime; 54,03 mm lăţime; 0,08 mm grosime; 3,18 mm raza de racordare a colţurilor
- Suportul este din ABS, inert UV, cu background ce conţine mai multe culori, rezistent la contrafacere prin scanare, tipărire sau copiere.
- Conţinutul: drapelul, denumirea statului; denumirea documentului; numele; prenumele; C.N.P.; adresa titularului; emitent; data emiterii; seria/numărul; denumirea structurii emitente; fotografia titularului
- Fondul faţă/verso este verde pal degrade - fountain fill de la verde la alb
- Caracteristicile literelor:
- > denumirea statului - Times New Roman 11, negru;
- > denumirea documentului - Times New Roman 10, negru;
- > numele; prenumele; C.N.P.; adresa titularului; emitent; data emiterii; seria/numărul; denumirea structurii emitente - Times New Roman 8 italic - bold;
- > datele variabile- Times New Roman 9, negru.
- Elemente de siguranţă:
- foto 2 a titularului, inert UV, simetric foto 1, în partea dreaptă;
- numele emitentului, inert UV, poziţionat sub foto 1 - Times New Roman 9.
- Fotografia: color, având dimensiunile de 30 x 22 mm, executată cu mijloace informatice direct pe suportul cărţii de identitate
- Drapelul: realizat în culorile naţionale, având dimensiunile de 50 x 5 mm şi poziţionarea la centru, în partea superioară a permisului de vânătoare permanent.
ANEXA Nr. III
CONŢINUTUL ŞI MODELUL
permisului de vânătoare temporar
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│GESTIONAR (personalizat)                          Seria .......... Nr. ......... │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    PERMIS DE VÂNĂTOARE TEMPORAR                    │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│             Valabil din .................. până în .................             │
│                                                      │
│Dl/Dna ................................................, cetăţean ........................ cu domiciliul în│
│..........................................................................................................,│
│                   (ţara, localitatea, strada etc.)                   │
│posesor al actului de identitate seria/nr. ...............................................................,│
│emis la data de .............................................., posesor al permisului/licenţei de vânătoare│
│seria/nr. ................................................................................................,│
│este autorizat să practice vânătoarea în România, în condiţiile legii, în perioada .......................,│
│pe fondurile de vânătoare gestionate de unitatea noastră, pentru care vor fi eliberate autorizaţii de   │
│vânătoare.                                                 │
│La eliberarea prezentului permis au fost analizate următoarele documente depuse de solicitant în fotocopii:│
│...........................................................................................................│
│...........................................................................................................│
│                                                      │
│Data emiterii ...............                   Gestionar (conducător/împuternicit)   │
│                                  Numele şi prenumele ................... │
│                                  Semnătura ............................. │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
(3) Valabilitatea permisului de vânătoare temporar este de maximum 30 de zile calendaristice de la data emiterii acestuia.

   Art. 29. - Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care au calitatea de vânător în ţara de domiciliu, atestată prin document specific ţării respective, au dreptul de a practica vânătoarea în România dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 27 alin. (1) lit. b), c) şi d).
   Art. 30. - (1) Permisul de vânătoare se anulează dacă posesorul lui a săvârşit o faptă sancţionată ca infracţiune de prezenta lege.
   (2) Anularea permisului de vânătoare se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
   Art. 31. - (1) Autorizaţiile de vânătoare sunt:
   a) individuale;
   b) colective.
   (2) Autorizaţiile de vânătoare individuale sau colective sunt documente cu regim special, emise şi înseriate de gestionari printr-un sistem informatic, conform modelului şi reglementărilor stabilite prin ordin al conducătorului administratorului.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 27. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   (3) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi folosite de gestionari, în condiţiile stabilite prin reglementările referitoare la organizarea şi practicarea vânătorii.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 27. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   (4) Autorizaţia de vânătoare eliberată de gestionar dă dreptul titularului acesteia de a vâna exemplarele pentru care a fost eliberată autorizaţia, pe terenurile incluse în fondul cinegetic respectiv, indiferent de categoria de proprietate şi de proprietarul acestora.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   Art. 32. - Prin excepţie de la prevederile art. 27, pot exercita vânătoarea numai pe bază de autorizaţii de vânătoare eliberate de gestionar următoarele categorii de persoane:
   a) elevii şi studenţii din unităţile de învăţământ abilitate, în care se studiază ca disciplină, în cadrul programului de instruire, vânatul şi vânătoarea, pe fondurile cinegetice gestionate de acestea;
    ___________
    Litera a) a fost modificată prin alineatul din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   b) personalul tehnic de vânătoare, angajat al gestionarilor fondurilor cinegetice, dar numai în limita atribuţiilor de serviciu pe fondurile cinegetice ale gestionarului.
    ___________
    Litera b) a fost modificată prin alineatul din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   Art. 33. - (1) Vânătoarea se practică cu:
   a) arme de foc de vânătoare;
   b) capcane autorizate.
   (2) Caracteristicile mijloacelor prevăzute la alin. (1) lit. b) se stabilesc prin ordin al conducătorului administratorului.
    ___________
    Pus în aplicare prin Ordin nr. 44/2013 începând cu 12.01.2013.
    ___________
    Art. 33. a fost modificat prin punctul 28. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   Art. 34. - Pe suprafeţele din intravilan, în zona strict protejată şi în zona tampon din cuprinsul Rezervaţiei Biosferei ĞDelta Dunăriiğ, recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică şi a câinilor fără stăpân se realizează, în condiţiile legii, de gestionarul din zona respectivă pe baza unui contract de prestări de servicii, la solicitarea consiliului local sau a administraţiei ariei naturale protejate, cu avizul consiliului ştiinţific al acesteia, după caz.
    ___________
    Art. 34. a fost modificat prin punctul 4. din Ordonanţă de urgenţă nr. 154/2008 începând cu 25.11.2008.

   Art. 35. - (1) Vânătoarea în fondurile cinegetice care cuprind şi arii naturale protejate este admisă numai cu respectarea condiţiilor prevăzute în planurile de management cinegetic şi în planurile de management al ariilor naturale respective.
   (2) Abrogat prin punctul 5. din Ordonanţă de urgenţă nr. 154/2008 începând cu 25.11.2008.
   (3) Abrogat prin punctul 5. din Ordonanţă de urgenţă nr. 154/2008 începând cu 25.11.2008.
   (4) Hrănirea sau nădirea exemplarelor din speciile de interes cinegetic la distanţe mai mici de 1 km de limita ariilor naturale protejate în care vânătoarea este interzisă sau în cele neincluse în fondurile cinegetice este interzisă.
    ___________
    Art. 35. a fost modificat prin punctul 30. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   Art. 36. - Exemplarele din speciile de mamifere admise la vânătoare, care produc pagube culturilor agricole, silvice sau animalelor domestice, pot fi vânate şi în afara perioadei legale de vânătoare, în condiţiile aprobării administratorului.
    ___________
    Art. 36. a fost modificat prin punctul 6. din Ordonanţă de urgenţă nr. 154/2008 începând cu 25.11.2008.

   Art. 37. - Pentru acţiunile care se desfăşoară în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) se eliberează autorizaţii de capturare, emise de administrator în condiţiile legii.
    ___________
    Art. 37. a fost modificat prin punctul 7. din Ordonanţă de urgenţă nr. 154/2008 începând cu 25.11.2008.

   Art. 38. - (1) Cu respectarea prevederilor art. 33 alin. (1) lit. f) şi ale art. 33 alin. (2) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 sunt permise următoarele:
   a) mamiferele şi păsările admise la vânătoare sau părţi ori produse provenite de la acestea, dobândite legal prin acţiuni de vânătoare, pot face obiectul transportului pentru nevoile proprii ale vânătorilor;
   b) mamiferele admise la vânătoare în stare vie ori moartă sau orice părţi ori produse provenite de la acestea, uşor de identificat, recoltate cu respectarea prevederilor legale, pot face obiectul comercializării, deţinerii şi/sau transportului în scopul comercializării sau populării de către persoane juridice autorizate, potrivit legii;
   c) comercializarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul comercializării speciilor de păsări cuprinse în anexele nr. 5D şi 5E la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 se realizează în conformitate cu prevederile art. 33 al acestei ordonanţe de urgenţă.
   (2) Transportul, comercializarea, naturalizarea şi orice operaţiuni privind vânatul sau părţi ori produse uşor identificabile provenite de la acesta, dobândite fără respectarea condiţiilor legii, sunt interzise.
    ___________
    Art. 38. a fost modificat prin punctul 34. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   Art. 39. - Fără a se aduce atingere prevederilor art. 37 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare, sunt interzise şi următoarele:
   a) depăşirea cotei de recoltă care a fost aprobată la nivel de gestionar;
    ___________
    Litera a) a fost modificată prin punctul 35. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   b) depăşirea numărului de piese aprobate pentru recoltă/vânător/zi de vânătoare;
   c) furnizarea de către gestionar de informaţii eronate referitoare la nivelul populaţiei speciilor de faună de interes cinegetic, estimate la nivelul fondului cinegetic;
    ___________
    Litera c) a fost modificată prin alineatul din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   d) nerealizarea cotei de recoltă pentru vânatul sedentar ori depăşirea cotei de recoltă pe fond cinegetic, fără motive justificate;
    ___________
    Litera d) a fost modificată prin punctul 35. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   e) vânătoarea pe alt fond cinegetic decât cel pe care vânătorul este autorizat să vâneze;
    ___________
    Litera e) a fost modificată prin alineatul din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   f) urmărirea vânatului rănit pe alt fond cinegetic, fără acordul gestionarului acestuia, ori trecerea pe un asemenea fond cu arma de vânătoare neintrodusă în toc, şi în afara căilor de comunicaţie;
    ___________
    Litera f) a fost modificată prin punctul 35. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   g) accesul cu arma de vânătoare, altfel decât purtată în toc, în parcuri naţionale, în rezervaţii ştiinţifice, în zonele cu protecţie strictă sau în zonele de protecţie integrală din ariile naturale protejate cuprinse în fonduri cinegetice;
    ___________
    Litera g) a fost modificată prin punctul 8. din Ordonanţă de urgenţă nr. 154/2008 începând cu 25.11.2008.

   h) utilizarea steguleţelor şi gardurilor pentru dirijarea exemplarelor din speciile de interes cinegetic, precum şi a detectoarelor de animale;
   i) vânarea cerbilor, căpriorilor, caprelor negre, muflonilor, mistreţilor şi urşilor prin utilizarea altor cartuşe decât a celor cu proiectile unice, ale căror caracteristici sunt prevăzute prin reglementările tehnice emise de administrator;
   j) vânarea iepurilor, fazanilor sau potârnichilor la hrănitori ori de la apusul până la răsăritul soarelui;
   k) vânarea cerbilor, căpriorilor şi caprelor negre la hrănitori, la sărării, la goană sau cu câini gonitori;
   l) vânarea urşilor la nadă sau la bârlog; este permisă vânătoarea la nadă a exemplarelor de urs care produc pagube, cu aprobarea administratorului şi a autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului;
   m) vânarea păsărilor de baltă în apropierea gurilor de apă pe timp de îngheţ, dacă suprafaţa liberă a apei nesituată la gura de apă este îngheţată pe mai mult de 70%;
   n) vânarea puilor nezburători ai păsărilor de interes cinegetic;
   o) folosirea la vânătoare a armelor care au calibrul necorespunzător speciei pentru care este autorizată acţiunea de vânătoare sau a celor la care percuţia cartuşului se realizează pe ramă;
    ___________
    Litera o) a fost modificată prin punctul 35. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   p) Abrogată prin punctul 36. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.
   q) Abrogată prin punctul 36. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.
   r) Abrogată prin punctul 36. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.
   s) Abrogată prin punctul 36. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.
   ş) utilizarea odorivectorilor, cu excepţia cercetării ştiinţifice, fără aprobarea administratorului;
   t) comercializarea de către persoane fizice a vânatului, a cărnii de vânat, a diferitelor produse de vânat sau a trofeelor de vânat;
   ţ) fabricarea, comercializarea, deţinerea sau utilizarea alicelor cu diametrul mai mare de 5 mm;
   u) vânătoarea în parcuri naţionale, în rezervaţii ştiinţifice, în zonele cu protecţie strictă sau în zonele de protecţie integrală din ariile naturale protejate cuprinse în fonduri cinegetice, precum şi vânătoarea în crescătorii de vânat;
    ___________
    Litera u) a fost modificată prin punctul 8. din Ordonanţă de urgenţă nr. 154/2008 începând cu 25.11.2008.

   v) vânătoarea în rezervaţiile naturale a speciilor care fac obiectul protecţiei în aria naturală protejată;
   w) vânătoarea în suprafeţele ariilor naturale protejate cuprinse în fondurile de vânătoare, practicată fără respectarea prevederilor planurilor de management cinegetic, şi în cele ale ariilor naturale respective în ceea ce priveşte vânătoarea;
    ___________
    Litera w) a fost modificată prin punctul 35. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   x) utilizarea armelor neomologate sau neautorizate pentru vânătoare în România;
    ___________
    Litera x) a fost modificată prin punctul 35. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   y) părăsirea fondului cinegetic fără ca vânatul recoltat, în baza autorizaţiei de vânătoare individuale, să fie crotaliat, iar numărul crotaliei să fie trecut în autorizaţia de vânătoare.
    ___________
    Litera y) a fost modificată prin alineatul din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   z) împiedicarea practicării vânătorii.
    ___________
    Litera z) a fost introdusă prin punctul 7. din Lege nr. 197/2007 începând cu 16.07.2007.

   z1) completarea necorespunzătoare a autorizaţiilor de vânătoare;
    ___________
    Litera z1) a fost introdusă prin punctul 37. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   z2) nereturnarea în termen a autorizaţiilor de vânătoare de către titularii acestora.
    ___________
    Litera z2) a fost introdusă prin punctul 37. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   z3) accesul cu arma de vânătoare în zona strict protejată şi în zona-tampon din cuprinsul Rezervaţiei Biosferei ĞDelta Dunăriiğ;
    ___________
    Litera z3) a fost introdusă prin punctul 9. din Ordonanţă de urgenţă nr. 154/2008 începând cu 25.11.2008.

   z4) vânătoarea pe suprafeţele din intravilan, în zona strict protejată şi în zona-tampon din cuprinsul Rezervaţiei Biosferei ĞDelta Dunăriiğ.
    ___________
    Litera z4) a fost introdusă prin punctul 9. din Ordonanţă de urgenţă nr. 154/2008 începând cu 25.11.2008.
    ___________
    Alineatul a fost modificat prin punctul 8. din Ordonanţă de urgenţă nr. 154/2008 începând cu 25.11.2008.

   Art. 391. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 39 lit. g), u), w), în interesul protejării faunei şi florei sălbatice, al conservării habitatelor naturale, pentru prevenirea producerii unor daune importante, în interesul sănătăţii şi securităţii publice sau pentru alte raţiuni de interes public major în parcuri naţionale, în rezervaţii ştiinţifice, în zonele cu protecţie strictă sau în zonele de protecţie integrală din ariile naturale protejate cuprinse în fonduri cinegetice, recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică admise la vânătoare şi a câinilor fără stăpân se realizează, în condiţiile legii, de gestionarul fondului cinegetic respectiv, cu acordul administratorului, la solicitarea administraţiei ariei naturale protejate, avizată de consiliul ştiinţific al acesteia.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 10. din Ordonanţă de urgenţă nr. 154/2008 începând cu 25.11.2008.

   (2) Exemplarele recoltate în condiţiile alin. (1) se valorifică de gestionari potrivit legii şi reprezintă baza de calcul al tarifului de gestionare a faunei cinegetice.
    ___________
    Art. 391. a fost introdus prin punctul 38. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   Art. 40. - (1) Vânatul sau exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic dobândite în condiţiile prezentei legi se valorifică, după caz, de gestionar, consiliul local sau administraţia ariei naturale protejate.
   (2) Sumele rezultate din valorificarea prevăzută la alin. (1) de către consiliile locale sau de către administraţiile ariilor protejate se fac venit la bugetul de stat.
   (3) Vânatul rezultat în urma unor acţiuni ilegale, precum şi exemplarele din fauna de interes cinegetic găsite moarte aparţin, după caz:
   a) gestionarului, dacă acestea sunt găsite pe fonduri cinegetice şi se încadrează în cota de recoltă aprobată;
    ___________
    Litera a) a fost modificată prin alineatul din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   b) statului, dacă acestea sunt găsite pe suprafeţe situate în perimetrul construit sau împrejmuit din intravilanul localităţilor sau în arii protejate, neincluse în fondurile cinegetice, sau dacă cota de recoltă a fost realizată pentru cele din fondurile cinegetice.
    ___________
    Litera b) a fost modificată prin alineatul din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   (4) Exemplarele care se regăsesc în situaţia prevăzută la alin. (3) lit. a) diminuează cota de recoltă în mod corespunzător.
   (5) Coarnele lepădate de cervide, găsite pe fondurile cinegetice, aparţin gestionarilor.
    ___________
    Alineatul (5) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   
CAPITOLUL V

  Răspunderi şi sancţiuni

   Art. 41. - Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage răspunderea contravenţională, civilă sau penală, după caz.
   Art. 42. - (1) Constituie infracţiune de braconaj şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani sau cu amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei:
   a) vânătoarea fără permis de vânătoare, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 32;
    ___________
    Litera a) a fost modificată prin punctul 8. din Lege nr. 197/2007 începând cu 16.07.2007.

   a1) vânătoarea fără autorizaţie de vânătoare legală;
    ___________
    Litera a1) a fost introdusă prin punctul 9. din Lege nr. 197/2007 începând cu 16.07.2007.

   b) vânătoarea prin folosirea ogarilor sau a metişilor de ogari;
   c) emiterea de autorizaţii de vânătoare prin care se depăşeşte cota de recoltă aprobată pentru fiecare gestionar;
   d) vânarea speciilor de vânat strict protejate în alte condiţii decât cele legale;
   e) vânătoarea în parcuri naţionale, în rezervaţii ştiinţifice, în zonele cu protecţie strictă sau în zonele de protecţie integrală din celelalte arii naturale protejate altfel decât în condiţiile art. 391;
    ___________
    Litera e) a fost modificată prin punctul 39. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   f) vânătoarea în intravilan, în zona strict protejată şi în zona tampon din cuprinsul Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării» altfel decât în condiţiile art. 34;
    ___________
    Litera f) a fost modificată prin punctul 39. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   g) vânătoarea păsărilor migratoare de apă în ariile de protecţie specială avifaunistică şi a speciilor care fac obiectul protecţiei în ariile speciale de conservare, precum şi vânătoarea în suprafeţele celorlalte arii naturale protejate, cuprinse în fondurile cinegetice, fără respectarea prevederilor referitoare la vânătoare, din planurile de management cinegetic, din planurile de management ale ariilor naturale protejate;
    ___________
    Litera g) a fost modificată prin punctul 11. din Ordonanţă de urgenţă nr. 154/2008 începând cu 25.11.2008.

   h) urmărirea vânatului rănit pe alt fond cinegetic, fără acordul gestionarului acestuia, ori trecerea pe un asemenea fond, cu arma de vânătoare, în afara căilor de comunicaţie;
    ___________
    Litera h) a fost modificată prin alineatul din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   i) vânătoarea pe alt fond cinegetic decât cel pe care vânătorul este autorizat să vâneze;
    ___________
    Litera i) a fost modificată prin alineatul din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   j) vânarea în afara perioadelor legale de vânătoare la specia respectivă, conform anexei nr. 1 şi prevederilor art. 36 sau aprobării date pentru speciile din anexa nr. 2;
    ___________
    Litera j) a fost modificată prin punctul 39. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   k) vânătoarea prin utilizarea pe timp de noapte a autovehiculelor sau a dispozitivelor care permit ochirea şi tragerea pe întuneric;
   l) vânarea mamiferelor prin utilizarea capcanelor neautorizate;
    ___________
    Litera l) a fost modificată prin punctul 39. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   m) vânătoarea prin utilizarea substanţelor chimice toxice folosite în combaterea dăunătorilor vegetali şi animali ai culturilor agricole şi/sau silvice, ce provoacă intoxicarea sau moartea faunei de interes cinegetic;
   n) vânarea urşilor la nadă şi/sau la bârlog;
    ___________
    Litera n) a fost modificată prin punctul 39. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   o) vânarea puilor nezburători ai păsărilor de interes cinegetic;
   p) vânătoarea cu exemplare de păsări de pradă, cu arcuri şi cu arbalete;
    ___________
    Litera p) a fost modificată prin punctul 39. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   q) vânătoarea prin utilizarea armelor altfel decât ţinute în mână, a armelor la care percuţia cartuşului se realizează pe ramă ori/şi a altor arme decât cele autorizate sau omologate, după caz, pentru vânătoare în România;
    ___________
    Litera q) a fost modificată prin punctul 39. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   (2) Faptele prevăzute la alin. (1) se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani, dacă au fost săvârşite:
   a) de două sau mai multe persoane împreună;
   b) de o persoană cu atribuţii de serviciu sau atribuţii publice în domeniul vânătorii, precum şi de reprezentanţii persoanelor juridice care au în obiectul de activitate ocrotirea vânatului sau vânătoarea;
   c) recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică strict protejate de pe suprafeţele din intravilan, din zona strict protejată şi din zona-tampon din cuprinsul Rezervaţiei Biosferei ĞDelta Dunăriiğ, altfel decât în condiţiile derogărilor stabilite conform legii;
    ___________
    Litera c) a fost modificată prin punctul 12. din Ordonanţă de urgenţă nr. 154/2008 începând cu 25.11.2008.

   d) vânătoarea pe timp de noapte, cu excepţia speciilor la care vânătoarea este permisă în acest interval, conform reglementărilor privind organizarea şi practicarea vânătorii.
    ___________
    Litera d) a fost modificată prin punctul 40. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   Art. 43. - (1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei nerespectarea prevederilor art. 39 lit g) şi z3).
   (2) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani sau cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei nerespectarea prevederilor art. 39 lit. u) şi z4).
    ___________
    Art. 43. a fost modificat prin punctul 13. din Ordonanţă de urgenţă nr. 154/2008 începând cu 25.11.2008.

   Art. 44. - Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani sau cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei:
   a) scoaterea din ţară a trofeelor care pot fi medaliate de vânat sau a faunei vii de interes cinegetic, fără respectarea dispoziţiilor legale;
    ___________
    Litera a) a fost modificată prin punctul 42. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   b) transportul vânatului dobândit în condiţiile art. 42 sau găsit împuşcat ori tranşat în teren, comercializarea, naturalizarea şi orice operaţiuni privind vânatul sau părţi ori produse uşor identificabile provenite de la acesta, dobândite fără respectarea condiţiilor legii;
    ___________
    Litera b) a fost modificată prin punctul 42. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   c) eliberarea şi folosirea permiselor sau a autorizaţiilor de vânătoare în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 27-29 şi 31;
   d) eliberarea de autorizaţii pentru vânătoare în rezervaţii cinegetice fără aprobarea administratorului.
    ___________
    Litera d) a fost modificată prin punctul 42. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   e) împiedicarea, prin exercitarea de acte de violenţă, a desfăşurării activităţilor de vânătoare în condiţiile art. 4 alin. (2).
    ___________
    Litera e) a fost introdusă prin punctul 10. din Lege nr. 197/2007 începând cu 16.07.2007.

   Art. 441. - Complicitatea la acţiunile prevăzute la art. 42-44 constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei.
    ___________
    Art. 441. a fost introdus prin punctul 43. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   Art. 45. Abrogat prin punctul 14. din Ordonanţă de urgenţă nr. 154/2008 începând cu 25.11.2008.
   Art. 451. - Constatarea faptelor ce constituie infracţiune potrivit art. 42-44 se face, în afara organelor de urmărire penală, şi de către personalul salariat cu atribuţii de ocrotire a vânatului din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului şi gestionarilor fondurilor cinegetice, precum şi de un alt personal de specialitate împuternicit în acest scop de către conducătorul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.
    ___________
    Alineatul a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.
    ___________
    Art. 451. a fost introdus prin punctul 11. din Lege nr. 197/2007 începând cu 16.07.2007.

   Art. 46. - (1) Bunurile care au servit la săvârşirea infracţiunilor prevăzute la art. 42-44, inclusiv mijloacele de transport, se confiscă.
   (2) Trofeele de vânat şi vânatul care fac obiectul infracţiunilor prevăzute la art. 42-44 se confiscă.
   (3) Bunurile prevăzute la alin. (1) se reţin de către agentul constatator în vederea confiscării şi se predau organelor de urmărire penală, iar vânatul şi trofeele de vânat prevăzute la alin. (2) se reţin şi se predau gestionarului fondului cinegetic, care le ţine la dispoziţia organelor de urmărire penală.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   Art. 461. - Faptele prevăzute la art. 42-45 prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni, indiferent de modul şi de mijloacele de săvârşire a faptei, de scopul urmărit, de împrejurările în care fapta a fost comisă, de urmarea produsă sau care s-ar fi putut produce, precum şi de persoana şi de conduita făptuitorului.
    ___________
    Art. 461. a fost introdus prin punctul 45. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   Art. 47. - Permisul de vânătoare al celui care a săvârşit una dintre faptele prevăzute la art. 42 şi 43 se retrage şi se anulează, în condiţiile legii.
   Art. 48. - (1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:
   a) vânătoarea fără asigurare împotriva accidentelor, cu amendă de la 100 lei la 300 lei;
   b) încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. d), f), n), p) şi v) şi la art. 39 lit. b), d), ş), y), z1) şi z2), cu amendă de la 250 lei la 750 lei;
    ___________
    Litera b) a fost modificată prin punctul 46. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   c) încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 15 alin. (2), art. 18, art. 23 alin. (1) lit. c), h), i), j), k), l) şi s), precum şi la art. 39 lit. h), k), m) şi t), cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei;
    ___________
    Litera c) a fost modificată prin punctul 46. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   d) încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 15 alin. (5), art. 23 alin. (1) lit. a), b), g), r), ş), t) şi w), precum şi la art. 39 lit. i), ţ), u) şi z), cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei;
    ___________
    Litera d) a fost modificată prin punctul 46. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   e) încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 15 alin. (1), art. 17 alin. (1), (21), (22), (23), (3) şi (4), art. 19 alin. (21), art. 21, art. 23 alin. (1) lit. q), ţ) şi x), art. 35 alin. (4) şi la art. 39 lit. c), j) şi o), cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei.
    ___________
    Litera e) a fost modificată prin punctul 46. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   (2) În toate cazurile, permisul de vânătoare al celui care a săvârşit una dintre faptele prevăzute la alin. (1) va fi reţinut de către agentul constatator şi va fi transmis imediat unităţii care l-a emis.
   Art. 49. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul salariat cu atribuţii de ocrotire a vânatului din cadrul persoanelor juridice care gestionează fonduri cinegetice, de personalul structurilor de administrare a ariilor naturale protejate, de alt personal de specialitate, împuternicit în acest scop de conducătorul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, precum şi de lucrătorii anume desemnaţi de Ministerul Administraţiei şi Internelor.
    ___________
    Alineatul a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   Art. 50. - (1) Persoanele împuternicite să constate infracţiunile prevăzute la art. 42-44 şi contravenţiile prevăzute la art. 48 sunt asimilate, în exercitarea atribuţiilor ce decurg din împuternicire, personalului care îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii publice.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 14. din Lege nr. 197/2007 începând cu 16.07.2007.

   (2) Procesul-verbal de constatare a contravenţiilor este un document tipizat al cărui model se stabileşte de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.
    ___________
    Pus în aplicare prin Ordin nr. 540/2009 începând cu 27.09.2009.
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 47. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   Art. 51. - (1) Cuantumul despăgubirilor pentru pagubele produse faunei cinegetice prin fapte ce constituie infracţiuni sau contravenţii, în sensul prezentei legi, se stabileşte potrivit anexelor nr. 1 şi 2.
   (2) În cazul în care daunele produse fondului cinegetic determină reducerea cotei de recoltă, despăgubirile se încasează de gestionarii fondurilor cinegetice, direct sau prin intermediul direcţiilor generale ale finanţelor publice.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   (3) Despăgubirile încasate de gestionarii fondurilor cinegetice sunt utilizate şi distribuite după cum urmează:
   a) 75% se reţin de gestionarii care le încasează pentru gospodărirea vânatului;
   b) 25% se achită de gestionarii care le încasează agenţilor constatatori.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   (4) În cazul în care daunele produse faunei cinegetice nu determină reducerea cotei de recoltă, despăgubirile se încasează de administrator, prin intermediul structurilor teritoriale sau al direcţiilor generale ale finanţelor publice.
   (5) Despăgubirile încasate de administrator sunt utilizate şi distribuite după cum urmează:
   a) 75% se virează la bugetul de stat;
   b) 25% se achită agenţilor constatatori.

   
CAPITOLUL VI

  Dispoziţii tranzitorii şi finale

   Art. 52. - Animalele sălbatice din intravilanul localităţilor, din ariile protejate de tip faunistic, din grădinile zoologice, din centre de reabilitare, din sanctuare, cele deţinute sau folosite legal în scopuri artistice, precum şi cele din crescătoriile de vânat autorizate şi din complexurile de vânătoare nu sunt supuse dispoziţiilor prezentei legi.
   Art. 53. - (1) Reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri cinegetice se face în condiţiile prezentei legi de către administrator, în termen de 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   (2) În situaţia în care, în urma reactualizării prevăzute la alin. (1), fondurile cinegetice existente la intrarea în vigoare a prezentei legi îşi modifică limitele, fondul cinegetic se consideră nemodificat dacă, după reactualizare, în suprafaţa acestuia se regăsesc mai mult de 50% din suprafaţa fondului cinegetic existent anterior reactualizării.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   Art. 54. - Studiile prevăzute la art. 17 alin. (2) vor fi întocmite de actualii gestionari, în maximum un an de la publicarea prezentei legi.
   Art. 55. - Bunurile patrimoniale ale vechilor deţinători, existente pe fondurile cinegetice, se pot prelua, prin cumpărare, de noii deţinători, pe baza protocoalelor încheiate în acest scop, în condiţiile stabilite între părţi.
    ___________
    Alineatul a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   Art. 56. - (1) În scopul administrării şi gestionării fondului cinegetic într-o concepţie unitară, administratorul elaborează şi aprobă, cu avizul Consiliului Naţional de Vânătoare, în limita prevederilor prezentei legi, regulamente, instrucţiuni şi reglementări tehnice.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 48. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   (2) Actuala strategie cinegetică şi actualele regulamente, instrucţiuni şi norme tehnice privind vânatul şi vânătoarea, emise în baza Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, rămân în vigoare până la revizuirea acestora în concordanţă cu reglementările internaţionale la care statul român este parte, dar nu mai târziu de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
   Art. 57. - (1) Valorile de despăgubire sunt stabilite în euro şi se achită în lei, la cursul oficial de la data achitării.
   (2) Pentru fapta prevăzută la art. 14 alin. (2), valoarea despăgubirilor se stabileşte pe cale civilă.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 49. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   (3) Valorile de despăgubire prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 sunt aplicabile în cazurile în care prin faptele săvârşite a fost diminuată, cantitativ sau calitativ, populaţia faunei de interes cinegetic din fondurile cinegetice în afara cotei de recoltă sau a fost diminuată populaţia faunei de interes cinegetic existentă în terenurile prevăzute ca excepţii la art. 1 lit. j).
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   (4) În cazurile în care prin fapte de braconaj a fost diminuată, cantitativ sau calitativ, populaţia faunei de interes cinegetic din fondurile cinegetice, prejudiciul produs diminuează cota de recoltă stabilită pentru specia/speciile respectivă/respective pentru fondul cinegetic.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   (5) Dacă prin fapte de braconaj a fost diminuată, cantitativ sau calitativ, populaţia faunei de interes cinegetic după realizarea integrală a cotei de recoltă pentru fondul cinegetic unde a fost săvârşită fapta, prejudiciul este produs statului român şi pentru calculul despăgubirilor se aplică cuantumul prevăzut în anexele nr. 1 şi 2.
    ___________
    Alineatul (5) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

   Art. 58. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   (2) Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezenta lege.
   (3) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 17 mai 2002, cu modificările şi completările ulterioare.
   (4) Contractele de gestionare a fondurilor cinegetice, existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, rămân valabile până la data încetării raporturilor contractuale.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.

    ___________
   *) Anexele nr. 1 şi 2 sunt reproduse în facsimil.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
   
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,           PREŞEDINTELE SENATULUI
     MIRON TUDOR MITREA                 NICOLAE VĂCĂROIU
    Bucureşti, 9 noiembrie 2006.
    Nr. 407.

   
ANEXA Nr. 1
   
Perioadele de vânare, valoarea de calcul al tarifului de gestionare şi valoarea de despăgubire în cazul unor fapte ilicite pentru speciile la care vânarea este permisă

   
Denumirea speciei Perioada de vânătoare Valoarea de despăgubire (în euro) în perioada
admisă interzisă
A. Mamifere
1. Bizamul (Ondatra zibethica) 1 sept. -15 apr. 80 160
2. Capra neagră (Rupicapra rupicapra)
- exemplar de trofeu 15 oct. - 15 dec. 8.000 16.000
- exemplar de selecţie 1 sept. - 15 dec. 8.000 16.000
3. Căpriorul (Capreolus capreolus)
- mascul 15 mai - 15 oct. 2.500 5.000
- femelă 1 sept. - 15 febr. 2.000 4.000
4. Cerbul comun (Cervus elaphus)
- mascul de trofeu 10 sept. - 15 nov. 6.000 12.000
- mascul de selecţie 1 sept. - 31 dec. 6.000 12.000
- femelă şi viţel 1 sept. - 15 febr. 6.000 12.000
5. Cerbul lopătar (Dama dama)
- mascul de trofeu 10 oct. - 1 dec. 3.000 6.000
- mascul de selecţie 1 sept. - 15 dec. 3.000 6.000
- femelă şi viţel 1 sept. - 15 febr. 2.000 4.000
6. Câinele enot (Nyctereutes procyonoides) 15 sept. - 31 mart. 60 120
7. Dihorul comun (Putorius putorius) 15 sept. - 31 mart. 30 60
8. Hermelina (Mustela erminea) 15 sept. - 31 mart. 30 60
9. Iepurele-de-câmp(Lepus europaeus) 1 nov. - 31 ian. 150 300
10. Iepurele-de-vizuină (Oryctolagus cuniculus) 1 nov. - 31 ian. 100 400
11. Jderul (Martes sp.) 15 sept. - 31 mart. 200 400
12. Marmota (Marmota marmota) 15 sept. - 31 oct. 300 600
13. Mistreţul (Sus scrofa) 1 aug. - 15 febr. 1.000 2.000
14. Muflonul (Ovis aries musimon) 15 sept. - 15 dec. 4.000 8.000
15. Nevăstuica (Mustela nivalis) 15 sept. - 31 mart. 100 200
16. Şacalul (Canis aureus) 15 mai - 31 mart. 80 160
17. Viezurele (Meles meles) 1 aug. - 31 mart. 100 200
18. Vulpea (Vulpes vulpes) tot anul 50 -
B. Păsări
1. Becaţina comună (Gallinago gallinago) 1 sept. - 28 febr. 55 135
11. Becaţina mică (Lymnocryptes minimus) 1 sept. - 28 febr. 55 135
2. Cioara grivă (Corvus corone cornix) 1 iun. - 31 mart. 10 20
21. Cioara grivă sudică (Corvus corone sardonius) 1 iun. - 31 mart. 10 20
3. Cioara-de-semănătură (Corvus frugilegus) 1 aug. - 31 ian. 10 70
31. Cioara neagră (Corvus corone corone) 1 iun. - 31 mart. 10 70
4. Ciocârlia-de-câmp (Alauda arvensis) 15 sept. - 15 nov. 20 30
5. Cocoşarul (Turdus pilaris) 1 sept. - 28 febr. 27 75
6. Cocoşul de munte (Tetrao urogallus) Fără perioadă de vânătoare - 2.700
7. Abrogat prin art. II pct. 16 din nr. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 154/2008
8. Coţofana (Pica pica) 1 iun. - 31 mart. 10 20
9. Fazanul (Phasianus colchicus) 1 oct. - 28 febr. 35 70
10. Gaiţa (Garrulus glandarius) 1 sept. - 28 febr. 27 135
11. Găinuşa-de-baltă (Gallinula chloropus) 1 sept. - 28 febr. 27 50
111. Gâsca-de-semănătură (Anser fabalis fabalis) 1 sept. - 28 febr. 55 275
12. Gâsca-de-vară (Anser anser rubrirostris) 1 sept. - 20 ian. 55 275
13. Gârliţa mare (Anser albifrons) 1 sept. - 20 ian. 55 275
14. Graurul (Sturnus vulgaris) 1 sept. - 28 febr. 15 55
141. Graurul dobrogean (Sturnus vulgaris balcanicus) 1 sept. - 28 febr. 15 55
15. Guguştiucul (Streptopelia decaocto) 15 aug. - 15 febr. 27 80
151 . Ierunca (Bonasa bonasia) 15 sept. - 15 dec. 150 350
16. Lişiţa (Fulica atra) 1 sept. - 31 ian. 27 110
17. Porumbelul gulerat(Columba palumbus) 15 aug. - 28 febr. 27 80
18. Porumbelul-de-scorbură(Columba oenas) 15 aug. - 28 febr. 55 110
19. Potârnichea (Perdix perdix) 15 sept. - 31 dec. 55 220
20. Prepeliţa (Coturnix coturnix) 15 aug. - 31 dec. 27 80
21. Raţa mare (Anas platyrhynchos) 1 sept. - 31 ian. 55 110
22. Raţa mică (Anas crecca) 1 sept. - 28 febr. 55 110
23. Raţa fluierătoare (Anas penelope) 1 sept. - 28 febr. 55 110
24. Raţa-cu-cap-castaniu (Aythya ferina) 1 sept.-28 febr. 55 110
25. Raţa moţată (Aythya fuligula) 1 sept.-28 febr. 55 110
26. Raţa pestriţă (Anas strepera) 1 sept.-28 febr. 55 110
27. Raţa sunătoare (Bucephala clangula) 1 sept.- 31 ian. 55 110
28. Raţa lingurar (Anas clypeata) 1 sept.-28 febr. 55 110
29. Raţa suliţar (Anas acuta) 1 sept.- 31 ian. 65 130
30. Raţa cârâitoare (Anas querquedula) 1 sept.-28 febr. 65 130
31. Raţa-cu-cap negru (Aythya marila) 1 sept.-28 febr. 65 130
32. Sitarul de pădure (Scolopax rusticola) 1 sept.-28 febr. 55 110
33. Abrogat prin art. I pct. 59 din Legea nr. 215/2008
34. Stăncuţa (Corvus monedula) 15 iul.-15 febr. 27 75
35. Sturzul-de-vâsc (Turdus viscivorus) 1 sept.- 31 ian. 27 75
36. Sturzul cântător (Turdus philomelos) 1 sept.- 31 ian. 27 75
37. Sturzul-viilor (Turdus iliacus) 1 sept.-28 febr. 27 75
38. Turturica (Streptopelia turtur) 15 aug.-28 febr. 27 75

    ___________
    Tabelul a fost modificat prin punctul 12. din Ordonanţă de urgenţă nr. 102/2010 începând cu 15.05.2011.
    ___________
    Paragraful a fost modificat prin punctul 50. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.
    ___________
    ANEXA Nr. 1 a fost modificată prin punctul 16. din Lege nr. 197/2007 începând cu 16.07.2007.

   
ANEXA Nr. 2
   
Valoarea de despăgubire în cazul unor fapte ilicite şi valoarea de calcul a tarifului de gestionare pentru speciile la care vânarea este interzisă
   
Nr. crt. Denumirea Valoarea de despăgubire (în euro)
A. Mamifere
1. Castorul (Castor fiber) 6.000
2. Elanul (Alces alces) 20.000
3. Hamsterul/Hârciogul (Cricetus cricetus) 100
4. Lupul (Canis lupus) 1.000
5. Nurca (Lutreola lutreola) 200
6. Pisica sălbatică (Felis silvestris) 200
7. Râsul (Lynx lynx) 2.000
8. Ursul (Ursus arctos) 40.000
9. Veveriţa (Sciurus vulgaris) 100
10. Vidra (Lutra lutra) 2.000
11. Zimbrul (Bison bonasus) 30.000
B. Păsări
1. Acvila-de-câmp (Aquila heliaca) 2.700
2. Acvila-de-munte (Aquila chrysa 1tos) 2.700
3. Acvila-de-stepă (Aquila rapax orientalis) 1.350
4. Acvila-mică (Hieraaetus pennatus) 1.350
5. Acvila-ţipătoare mică (Aquila pomarina) 1.350
6. Acvila-ţipătoare mare (Aquila clanga) 1.350
7. Acvila-porumbacă (Hieraaetus fasciatus) 540
8. Alunarul (Nucifraga caryocatactes) 80
9. Auşelul (Regulus sp.) 27
10. Barza albă (Ciconia ciconia) 270
11. Barza neagră (Ciconia nigra) 410
12. Bătăuşul (Philomachus pugnax) 220
13. Abrogat prin art. I pct. 64 din Legea nr. 215/2008
14. Becaţina mare (Gallinago media) 135
15. Boicuşul (Remiz pendulinus) 27
16. Botgrosul (Coccothraustes coccothraustes) 80
17. Brumăriţa (Prunnela sp.) 27
18. Bufniţa (Bubo bubo) 1.350
19. Buhaiul-de-baltă (Botaurus stellaris) 540
20. Capântortura (Jynx torquilla) 135
21. Caprimugul (Caprimulgus europaeus) 135
22. Călifarul alb (Tadorna tadorna) 540
23. Călifarul roşu (Tadorna ferruginea) 1.350
24. Cănăraşul (Serinus serinus) 27
25. Câneparul (Carduelis cannabina) 27
26. Chira (Sterna sp.) 160
27. Chirighiţa (Chlidonias sp.) 135
28. Ciocântors (Recurvirostra avosetta) 135
29. Cinghiţa-de-iarnă (Montifringilla nivalis) 55
30. Cinteza (Fringilla sp.) 27
31. Ciocănitoarea (Dendrocopos ep.; Picoide sp.; Drycopus sp.) 135
32. Ciocănitoarea neagră (Drycopus martius) 270
33. Ciocârlanul (Galerida cristata) 80
34. Ciocârlia (Lullula sp.; Melanocorypha) 80
35. Ciocârlia urecheată (Eremophila alpestris) 80
36. Ciovlica (Glareola sp.) 270
37. Ciuful (Asio sp.) 270
38. Ciuvica (Glaucidium passerinium) 270
39. Ciuşul (Otus scops) 270
40. Cocorul mare (Grus grus) 540
41. Cocorul mic (Anthropoides virgo) 540
42. Cocoşul-de-mesteacăn (Lyrurus tetrix) 1.350
43. Codalbul (Haliaeetus albicilla) 2.700
44. Codobatura (Motacilla sp.) 27
45. Codroşul (Phoenicurus sp.) 27
46. Cojoaica (Certhia sp.) 27
47. Corbul (Corvus corax) 135
48. Corcodelul mic (Pachybaptus ruficollis) 55
49. Corcodelul mare (Podiceps cristatus) 55
50. Corcodelul-cu-gât-negru (Podiceps nigricolis) 135
51. Corcodelul-cu-gât-roşu (Podiceps griseigena) 270
511. Cormoranul mare (Phalacrocorax carbo) 200
52. Cormoranul mic (Phalacrocorax pygmaeus) 410
53. Cresteţul (Porzana sp.) 80
54. Cârsteiul-de-baltă (Rallus aquaticus) 55
55. Cârsteiul-de-câmp (Crex crex) 410
56. Cucul (Cuculus canorus) 135
57. Cucuveaua (Athene noctua) 270
58. Cufundarul (Gavia artica) 135
59. Cufundarul mic (Gavia stellata) 135
60. Cufundarul mare (Gavia immer) 150
61. Culicul mare (Numenius arquata) 270
62. Culicul mic (Numenius phaeopus) 270
63. Culicul-cu-cioc-subţire (Numenius tenuirostris) 2.700
64. Drepneaua (Apus sp.) 55
65. Dropia (Otis tarda) 2.700
66. Dumbrăveanca (Coracias garrulus) 270
67. Egreta mare (Egretta alba) 270
68. Egreta mică (Egretta garzetta) 135
69. Eiderul (Somateria mollissima) 405
70. Ferestraşul mare (Mergus merganser) 400
71. Ferestraşul mic (Mergus albellus) 135
72. Ferestraşul moţat (Mergus serrator) 400
73. Fâsa (Anthus sp.) 27
74. Flamingul (Phoenicopterus ruber) 270
75. Florintele (Carduelis chloris) 27
76. Fluierarul-de-munte (Actitis hypoleucos) 55
77. Fluierarul sur (Xenus cinereus) 55
78. Fluierarul (Tringa sp.) 55
79. Fluturaşul-de-stâncă (Trichodroma muraria) 270
80. Forfecuţa (Loxia sp.) 55
81. Frunzăriţa (Hippolais sp.) 27
82. Fugaciul (Calidris sp.) 55
83. Furtunarul (Puffinus puffinus) 55
84. Gaia neagră (Milvus migrans) 1.350
85. Gaia roşie (Milvus milvus) 1.350
86. Ghionoaia (Picus sp.) 135
87. Gârliţa mică (Anser erythropus) 1.350
88. Abrogat prin art. I pct. 64 din Legea nr. 215/2008
89. Gâsca-mică-de-semănătură (Anser fabalis rossicus) 410
90. Gâsca-cu-cioc-scurt (Anser fabalis brachyrhynchus) 410
91. Gâsca-cu-gât-roşu (Branta ruficollis) 1.350
92. Gâsca neagră (Branta bernicla) 410
93. Grangurul (Oriolus oriolus) 110
94. Greluşelul (Locustella sp.) 27
95. Guşă-vânătă (Luscinia sp.) 27
96. Heretele (Circus sp.) 270
97. Hoitarul (Neophron percnopterus) 2.700
98. Huhurezul (Strix sp.) 270
99. Abrogat prin art. I pct. 64 din Legea nr. 215/2008
100. Inăriţa (Carduelis sp.) 27
101. Lăcarul (Acrocephalus sp.) 27
102. Lăcustarul (Sturnus roseus) 55
103. Lăstunul (Delichon sp.; Riparia sp.; Hirundo sp.) 27
104. Lebăda-de-vară (Cygnus olor) 270
105. Lebăda-de-iarnă (Cygnus cygnus) 540
106. Lebăda mică (Cygnus columbianus) 540
107. Lopătarul (Platalea leucorodia) 270
108. Lupul-de-mare (Stercorarius sp.) 135
109. Măcăleandrul (Erithacus rubecula) 27
110. Mărăcinarul (Saxicola sp.)
111. Mătăsarul (Bombycilla garrulus) 55
112. Mierla gulerată (Turdus torquatus alpestris)
113. Mierla neagră (Turdus merula) 27
114. Mierla-de-piatră (Monticola saxatilis) 135
115. Minuniţa (Aegolius funereus) 270
116. Mugurarul (Pyrrhula pyrrhula) 80
117. Mugurarul roşu (Carpodacus erythrinus) 27
118. Muscarul (Ficedula sp.)
119. Nagâţul (Chettusia sp.) 135
120. Nagâţul (Vanellus vanellus) 80
121. Notatiţa (Phalaropus sp.) 55
122. Ochiul-boului (Troglodytes troglodytes) 27
123. Pasărea-ogorului (Burhinus oedicnemus) 270
124. Pasărea-omătului (Plectrophenax nivalis) 55
125. Păscărelul negru (Cinclus sp.) 55
126. Pelicanul comun (Pelecanus onocrotalus) 1.350
127. Pelicanul creţ (Pelecanus crispus) 1.660
128. Pescăruşul-cu-trei-degete (Rissa tridactyla) 55
129. Pescăruşul albastru (Alcedo athis) 55
130. Pescăriţa (Hydroprogne sp.; Gelochelidon sp.) 135
131. Pescăruşul (Larus sp.) 135
132. Piciorongul (Himantopus himantopus) 135
133. Pietrarul (Oenanthe sp.) 27
134. Pietruşul (Arenaria interpres) 55
135. Pitulicea (Phylloscopus sp.) 27
136. Piţigoiul (Parus sp.) 27
137. Ploierul (Pluvialis sp.) 55
138. Presura (Enberiza sp.) 27
139. Prigoria (Merops apiaster) 55
140. Privighetoarea (Lusciniola sp.; Luscinia sp.) 80
141. Prundaşul-de-nămol (Limicola falcinellus) 55
142. Prundăraşul (Charadrius sp.) 55
143. Pupăza (Upupa epops) 55
144. Raţa-cu-cap-alb (Oxyura leucocephala) 540
145. Raţa-cu-ciuf (Netta rufina) 270
146. Raţa-de-gheţuri (Clangula hyemalis) 135
147. Raţa catifelată (Melanitta fusca) 135
148. Raţa neagră (Melanitta nigra) 135
149. Raţa roşie (Aythya nyroca) 540
150. Scatiul (Carduelis spinus) 27
151. Scoicarul (Haematopus ostralegus) 135
152. Sfrânciocul (Lanius sp.) 55
153. Silvia (Sylvia sp.) 27
1531. Sitarul-de-mal (Limosa limosa) 50
154. Sitarul-de-mal-nordic (Limosa lapponica) 270
155. Spârcaciul (Tetrao tetrix) 1.350
156. Sticletele (Carduelis sp.) 27
157. Stârcul-de-cireadă (Bubulcus ibis) 135
158. Stârcul galben (Ardeola ralloides) 70
159. Stârcul-de-noapte (Nycticorax nycticorax) 135
160. Stârcul pitic (Ixobrychus minutus) 55
161. Stârcul roşu (Ardea purpurea) 135
162. Stârcul cenuşiu (Ardea cinerea) 135
163. Striga (Tyto alba guttata) 540
164. Stufărica (Cettia cetti) 27
165. Şerparul (Circaetus circaetus gallicus) 540
166. Şoimul călător (Falco peregrinus) 1.660
167. Şoimul-de-iarnă (Falco columbarius) 540
168. Şoimul dunărean (Falco cherrug) 2.700
169. Şoimul rândunelelor (Falco subbuteo) 540
170. Şorecarul mare (Buteo rufinus) 540
171. Şorecarul încălţat (Buteo lagopus) 270
172. Şorecarul comun (Buteo buteo) 270
173. Ţicleanul (Sitta europaea) 27
174. Ţigănuşul (Plegadis falcinellus) 555
175. Uliganul-pescar (Pandion haliaetus) 540
176. Uliul (Accipiter sp.) 270
177. Vânturelul-de-seară (Falco vespertinus) 1.350
178. Vânturelul mic (Falco naumanni) 1.350
179. Vânturelul roşu (Falco tinnunculus) 540
180. Viesparul (Pernis apivorus) 540
181. Vulturul negru (Aegypius monachus) 2.700
182. Vulturul sur (Gyps fulvus) 2.700
183. Zăganul (Gypaetus barbatus) 2.700

    ___________
    Tabelul a fost modificat prin punctul 13. din Ordonanţă de urgenţă nr. 102/2010 începând cu 03.12.2010.
    ___________
    Paragraful a fost modificat prin punctul 60. din Lege nr. 215/2008 începând cu 13.11.2008.
    ___________
    ANEXA Nr. 2 a fost modificată prin punctul 16. din Lege nr. 197/2007 începând cu 16.07.2007.

   
ANEXA Nr. 3
   
MODUL DE CALCUL
al tarifului de gestionare pentru fondurile cinegetice care se atribuie direct sau al tarifului de pornire la licitaţie pentru fondul cinegetic
nr. ......, denumit ..............., din judeţul .................
   
Nr. crt. Categoria de folosinţă a terenului Specii de faună existente Suprafaţa ocupată pe categoria de folosinţă (ha) Tariful unitar (euro/ha) Tariful total (euro) (col 3 x col 4)
0 1 2 3 4 5
1. Luciu de apă (cursuri de apă, canale, bălţi, lacuri etc.) 0,2
2. Arabil, fâneţe, vii, livezi etc. 0,2
3. Păşuni şi izlazuri 0,1
4. Pădure Mistreţ, căprior, iepure 0,3
Mistreţ, căprior, iepure, fazan 0,4
Mistreţ, cerb comun, căprior, iepure 0,5
Mistreţ, cerb comun, urs, cocoş de munte, căprior 0,65
Mistreţ, cerb comun, cerb lopătar, căprior, iepure, fazan 1
5. Gol de munte Capră neagră 0,3
Fără capră neagră 0,05
TOTAL: - -

    ___________
    ANEXA Nr. 3 a fost introdusă prin punctul 14. din Ordonanţă de urgenţă nr. 102/2010 începând cu 03.12.2010.